110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Phi kim

Link 110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Phi kim chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN PHI KIM

Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN

Câu 1: Lúc điều chế clo trong phòng thí nghiệm (từ HCl đặc và KMnO4 hay MnO2) SP sinh ra lẫn HCl dư và hơi H2O, để xóa bỏ HCl dư và hơi H2O người ta dẫn hỗn hợp SP qua:
A. Dung dịch K2CO3
B. Bột đá CaCO3
C. Dung dịch NaCl sau đấy qua H2SO4 đặc
D. Dung dịch KOH đặc

Câu 2: Clo có thể phản ứng được cùng tất cả những chất trong dãy nào sau đây?
A. Cu, CuO, Ca(OH)2, AgNO3. B. NaBr, NaI, NaOH.
C. ZnO, Na2SO4, Ba(OH)2. D. Fe, Cu, O2, N2

Câu 3: Cho những phương trình hóa học sau:
Cl2 + H2O → HCl + HClO
Cl2 + 2NaOH → NaClO + H2O + NaCl
3Cl2 + 6NaOH đặc, to → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
2Cl2 + HgO → HgCl2 + Cl2O
Trong những phản ứng hóa học trên, clo đóng vai trò:
A. Là chất oxi hoá
B. Là chất khử
C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử
D. Không nên là chất oxi hoá cũng ko nên là chất khử.

Câu 4: Cho những sơ ñồ phản ứng:
Cl2 + X → Y
Y + Fe → T + H2
T + E → G + NaCl
G + Y → T + H2O
Các chất X, Y, T, E, G lần lượt là
A. HCl, H2, FeCl2, NaOH, Fe(OH)2. B. H2, HCl, FeCl2, NaOH, Fe(OH)2.
C. HCl, FeCl2, NaOH, H2, Fe(OH)2. D. FeCl2, H2, HCl, NaOH, Fe(OH)2.

Câu 5: Trong phương trình hóa học của phản ứng điều chế clo từ KMnO4 và HCl, số phân tử HCl bị oxi hóa thành khí clo và số phân tử HCl tạo muối clorua là
A. 16 và 5 B. 5 và 16 C. 6 và 10 D. 10 và 6

Câu 6: Nhận định nào sau đây ko chính xác?
A. Tính oxi hóa của những chất giảm dần theo thứ tự: HClO > HClO2 > HClO3 > HClO4
B. Tính axit của những dung dịch giảm dần theo thứ tự: HF > HCl > HBr > HI
C. Tính khử của những chất tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI
D. Tính axit của những dung dịch HX tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI

Câu 7: Kim loại nào sau ñây tác dụng cùng khí Cl2 và tác dụng cùng dung dịch HCl loãng cho với loại muối clorua kim loại?
A. Fe B. Al C. Cu D. Ag

Câu 8: Màu vàng lục là màu của
A. khí flo B. hơi brom C. khí clo D. hơi iot

Câu 9: Trong những khí sau: N2, O2, Cl2, CO2, chất hay sử dụng ñể diệt khuẩn và tẩy màu là
A. N2 B. Cl2 C. O2 D. CO2

Câu 10: Lúc tan trong nước một phần clo tác dụng cùng nước theo phương trình: Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO Người ta kể nước clo có tính tẩy màu khử trùng do
A. HCl có tính oxi hóa mạnh B. HClO có tính oxi hóa mạnh
C. Cl2 có tính oxi hóa mạnh D. Cl2 độc phải có tính sát trùng.

Câu 11: Cho hỗn hợp những khí N2, Cl2, SO2, CO2, H2. Sục từ từ hỗn hợp qua dung dịch NaOH dư thì thu được hỗn hợp khí còn lại có thành phần là
A. Cl2, H2 B. Cl2, SO2 C. N2, CO2 D. N2, H2

Câu 12: Trong phòng thí nghiệm nếu chưa có HCl đặc, để điều chế clo ta có thể thay thế bằng hỗn hợp nào sau đây?
A. Hỗn hợp H2S + NaCl rắn + KMnO4 B. Hỗn hợp H2SO4 đặc + NaCl rắn + MnO2
C. Hỗn hợp HBr + NaCl rắn + KMnO4 D. Hỗn hợp HI + NaCl rắn + K2Cr2O7

Câu 13: Hiện tượng nào xảy ra khi thổi khí clo ñi qua dung dịch Na2CO3?
A. Không có hiện tượng gì B. Xuất hiện kết tủa màu trắng
C. Xuất hiện bọt khí ko màu D. Xuất hiện khí có màu vàng lục

Câu 14. Cặp chất khí nào ko tác dụng cùng nhau trong mọi điều kiện?
A. H2, Cl2 B. O2, H2 C. H2, N2 D. O2, Cl2

Câu 15. Hòa tan 2,24 lít khí hiđro clorua (đktc) vào 46,35 gam nước thu được dung dịch HCl có nồng độ là
A. 7,3% B. 73% C. 67% D. 6,7%

Câu 16: Có 2 dung dịch axit HCl có nồng độ 15% và 5%. Để thu được dung dịch HCl mới có nồng độ 10% thì nên trộn chúng theo tỉ lệ khối lượng là
A. 2 : 1 B. 1 : 2 C. 1 : 1 D. 3 : 2

Câu 17: Axit HCl có thể phản ứng được cùng tất cả những chất trong dãy nào sau đây?
A. Cu, CuO, Ca(OH)2, AgNO3. B. Fe3O4, CuO, CaO, NaOH, CaCO3.
C. Zn, Na2SO4, Ba(OH)2, NaCl. D. MnO2, Cu, BaSO4, AgNO3.

Câu 18: Thuốc thử sử dụng để nhận ra 4 dung dịch bị mất nhãn gồm BaCl2, H2SO4, HCl, NaCl là
A. dung dịch AgNO3 B. quỳ tím C. dung dịch Ba(OH)2 D. dung dịch NaCl

Câu 19: Cho 12,1g hỗn hợp 2 kim loại A, B đều có hóa trị II tác dụng cùng HCl tạo ra 0,2 mol H2. Hai kim loại đấy là
A. Mg, Fe B. Mg, Ca C. Fe, Zn D. Mg, Fe

Câu 20: Các oxi axit HClO, HClO2, HClO3, HClO4 xếp theo thứ tự:
A. Tính oxi hóa tăng, tính axit giảm B. Tính oxi hóa giảm, tính axit tăng
C. Tính oxi hóa tăng, tính axit tăng D. Tính oxi hóa giảm, tính axit giảm

Download tài liệu để xem chi tiết.


Link 110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Phi kim mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)