Bài tập tiếng Anh lớp 2 (Có đáp án)

Link Bài tập tiếng Anh lớp 2 (Có đáp án) chính thức:

Tải về máy (324,5 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)


Bài tập tiếng Anh lớp 2

mtaive.com xin gửi xuất hiện quý thầy cô giáo và những em học sinh bộ đề ôn tập môn Tiếng Anh lớp 2. Tài liệu gồm những dạng bài tập khác nhau cùng nhiều câu hỏi được miêu tả bằng hình ảnh hỗ trợ nâng cao năng lực tư duy và củng cố kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh cho những em học sinh. Sau đây mời quý thầy cô và những em học sinh với tham khảo.

Bộ bài tập tiếng Anh lớp 2 theo đề tài

Name: ................................................ TEST 1

Class: ...........

Look at the pictures and matching: (Nhìn hình và nối hình cùng từ sau cho thích hợp) (2d)

1. Pencil +          2. Notebook +        3. Classroom +              4. Lion +

5. Climb +          6. Kick +                7. Happy +                    8. Sad +

Bài tập tiếng Anh lớp 2

Fill in the blank: (Điền vào vị trí trống) (1.5d)

1. h__ll__                                        2. goo__ a__te__no__n

3. __welv__                                     4. M__n__ay

5. fa__h__r                                      6. __eac__er

Complete the dialogue: (Hoàn thành bài hai thoại sau) (5d)

1. Mai: Hello, I________ Mai. What ____ your _______?
    Nam: Hello, _________. I __________Nam.
    _________ to ________ meet _________ 
    Mai: Nice to _______ you, ___________

2. Miss Hien: __________ morning, My _________ is Miss Hien.
    Bao: Good _________ ________ Hien. I ________ Bao
    Nice _______ _________you.
    Miss Hien: _________ to _________ ____________, too.

Translate into English: (Dịch thành tiếng Anh) (1.5d)

1. Con cá

2. Cục tẩy, gôm

3. Thứ Bảy

4. Đói bụng

5. Ném, vứt

6. Nhảy


Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 2

I. Look at the pictures and matching:

1. c                2. g                   3. f                    4. a

5. e                6. b                   7. d                    8. h

II. Fill in the blank

1. hello
2. goodafternoon
3. twelve
4. Monday
5. father
6. teacher

III. Complete the dialogue:

Hello, I am Mai. What is your name?
Hello, Mai. I am Nam. Nice to meet you!
Nice to meet you, too.
Good morning, my name is Hien.
Good morning miss Hien. I am Bao. Nice to meet you.
Nice to meet you, too.

IV. Translate into English:

1. fish
2. eraser
3. Saturday
4. hungry
5. throw
6. jump


Link Bài tập tiếng Anh lớp 2 (Có đáp án) mới nhất:

Tải về máy (324,5 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)
Link dự phòng 4 (Hoạt động)