Bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình thí điểm

Link Bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình thí điểm chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện quý thầy cô với những em học sinh với tham khảo tài liệu Bài tập tiếng Anh lớp 7chương trình thí điểm được chúng tôi tổng hợp chi tiết và tải lên ngay sau đây.

Đây là tài liệu học tập theo chương trình mới, gồm những dạng bài tập khác nhau cùng nhiều câu hỏi hỗ trợ nâng cao năng lực tư duy tiếng Anh và hỗ trợ những bạn học sinh củng cố kiến thức ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 7. Sau đây mời quý thầy cô và những bạn học sinh với tham khảo.


Bài tập môn tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới

UNIT 1: MY HOBBIES

I. Findthe word which has a different sound in the part underlined

1. A. betterB. preferC. teacherD. worker
2. A. nearB. hearC. dearD. bear
3. A. concertB. concernC. collectD. combine
4. A. pictureB. cultureC. neighbourD. tourist
5. A. dependentB. enjoyC. absentD. government
5. A. futureB. returnC. pictureD. culture
6. A. firstB. girlC. birdD. sister
7. A. burnB. sunC. hurtD. turn
8. A. nurseB. surfC. pictureD. return
10. A. hotB. hourC. hotelD. hobby

II. Matchthe nouns from the box with the correct

athleticsbasketballcyclingfootball
karateskatingswimmingtennis
computer gamesphotosTVtable tennis
judocoinsbottlesaerobics
stampsgardeningcampingfilms

1. go: .......................................................

2. do: ..........................................................

3. collect: ..................................................

4. play: .....................................................

5. watch: .................................................

6. take: ..................................................

............

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết


Link Bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình thí điểm mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)