Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 Sở GD&ĐT Quảng Bình

Link Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 Sở GD&ĐT Quảng Bình chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 Sở GD&ĐT Quảng Bình có đáp án kèm theo được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và tải lên ngay sau đây.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 Sở GD&ĐT Quảng Bình là đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2018 nhằm hỗ trợ những bạn thí sinh định hướng ôn luyện và củng cố lại kiến thức môn Lịch sử, Địa lý, Hóa học môn Vật lý, Ngữ văn, sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2018 sắp tới. Chúc những bạn ôn tập và có đc kết quả tốt.


Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Lịch sử

...........


Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Địa lý

......


Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Vật lý

Câu 1: Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có phương trình i = I0cos(ωt + φ). Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện này là

Câu 2: Một con lắc lò xo khối lượng m và độ cứng k, đang dao động điều hòa. Tại một thời điểm nào đấy chất điểm có gia tốc a, vận tốc v, li độ x và giá trị của lực hồi phục là

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Vận tốc tức thời của chất điểm có biểu thức là

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng về sóng âm tần và sóng cao tần trong các giai đoạn phát sóng vô tuyến?

A. Âm tần và cao tần với là sóng điện từ tuy nhiên tần số âm tần bé hơn tần số cao tần.

B. Âm tần là sóng âm còn cao tần là sóng điện từ tuy nhiên tần số của chúng bằng nhau.

C. Âm tần là sóng âm còn cao tần là sóng điện từ và tần số âm tần bé hơn tần số cao tần.

D. Âm tần và cao tần với là sóng âm tuy nhiên tần số âm tần bé hơn tần số cao tần.

Câu 5: Các đồng vị là những hạt nhân khác nhau tuy nhiên có cùng

A. số khối.                       B. số prôtôn.                     

 C. số nơtrôn.                  D. khối lượng nghỉ.

Câu 6: Phản ứng hạt nhân có phương trình nào sau đây là phản ứng thu năng lượng?

Câu 7: Đại lượng nào sau đây ko thay đổi khi sóng cơ truyền từ môi trường đàn hồi này thành môi trường đàn hồi khác?

A. Tần số của sóng                                         

B. Bước sóng và tốc độ truyền sóng.

C. Tốc độ truyền sóng                                 

D. Bước sóng và tần số của sóng.

Câu 8: Pin quang điện hiện nay được chế tạo từ hiện tượng vật lí nào sau đây?

A. Quang điện ngoài.            B. Lân quang.             

C. Quang điện trong.            D. Huỳnh quang.

Câu 9: Lúc chạy từ chân ko vào một môi trường trong suốt nào đó, bước sóng của tia đỏ, tia tím, tia γ, tia hồng ngoại giảm chạy lần lượt n1, n2, n3, n4 lần. Trong bốn giá trị n1, n2, n3, n4, giá trị lớn đặc biệt

A. n1.                     B. n2.                     

C. n4.                      D. n3.

Câu 10: Trên một sợi dây có sóng dừng, đôi điểm M và N là đôi nút sóng gần nhau nhất. Hai điểm P và Q trên sợi dây, trong khoảng giữa M và N. Các phần tử vật chất tại P và Q dao động điều hòa

A. với pha nhau.                                   

B. lệch pha nhau π/2.                     

C. ngược pha nhau.                               

D. lệch pha nhau π/4.

Câu 11: Biên độ của dao động cưỡng bức ko lệ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Chu kì của lực cưỡng bức.                                 

B . Biên độ của lực cưỡng bức.

C. Pha lúc đầu của lực cưỡng bức.                       

D. Lực cản của môi trường.

Câu 12: Trong chân không, ánh sáng thấy nhìn có bước sóng trong khoảng

A. 0,1 m xuất hiện 100 m.                                     

B. từ 0,10 μm xuất hiện 0,38 μm.

C. từ 0,76 μm xuất hiện 1,12 μm.                         

D. từ 0,38 μm xuất hiện 0,76 μm.

Câu 13: Tia nào sau đây ko được tạo thành bởi những phôtôn?

A. Tia γ.                                   B. Tia laze.                 

C. Tia hồng ngoại.                   D. Tia α.

Câu 14: Đặt vào đôi đầu một cuộn dây cảm thuần điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây đấy là I. Cảm kháng của cuộn dây này là

A. UI/2.                           B. UI.                                     C. U/I.                           D. I/U.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI

1-B

2-C

3-A

4-A

5-B

6-B

7-A

8-C

9-D

10-A

11-C

12-D

13-D

14-C

15-B

16-C

17-C

18-A

19-D

20-D

21-D

22-D

23-B

24-A

25-A

26-B

27-B

28-C

29-C

30-B

31-C

32-C

33-A

34-B

35-B

36-A

37-A

38-D

39-A

40-D


Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Văn


Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Hóa học

Cho biết nguyên tử khối những nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ba = 137.

Câu 41: Lúc xà phòng hóa chắc chắn triolein bằng dung dịch KOH (đun nóng), thu được SP là

A. C17H33COOK và glixerol.

B. C17H35COOH và glixerol.

C. C17H33COOH và glixerol

D. C17H35COOK và etanol.

Câu 42: Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là

A. PE.                     B. amilopectin.

C. PVC.                  D. polistiren.

Câu 43: Chất nào sau đây là chất hữu cơ?

A. CO.                                B. NaHCO3.

C. Na2CO3.                        D. HCHO.

Câu 44: Ảnh hưởng của gốc C6H5- xuất hiện nhóm -OH trong phân tử phenol tỏ ra qua phản ứng giữa phenol với

A. dung dịch NaOH.                 B. Na kim loại.

C. nước Br2.                             D. H2(Ni, nung nóng).

Câu 45: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tripanmitin phản ứng được cùng nước brom.

B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

C.Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn.

D. Vinyl axetat phản ứng cùng dung dịch NaOH sinh ra ancol etylic.

Câu 46: Xà phòng hoá chắc chắn 14,8 gam hỗn hợp gồm đôi este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch KOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch KOH tối thiểu cần sử dụng là

A. 300 ml.                  B. 200 ml.

C. 150 ml.                  D. 400 ml.

Câu 47: Đốt cháy chắc chắn m gam một amin X (đơn chức, mạch hở), thu được 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O (những thể tích khí đo ở đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H7N.                       B. C2H5N.

C. C2H7N.                       D. CH5N.

Câu 48: Cho những chất sau: etyl axetat, glyxin, saccarozơ, anilin, Ala-Gly. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là

. 2                        B. 3.

C. 4.                        D. 5.

Câu 49: Cho phản ứng hóa học: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự oxi hóa Cu và sự khử Ag+.

B. sự khử Cu2+và sự oxi hóa Ag.

C. sự oxi hóa Cu và sự oxi hóa Ag+.

D. sự khử Ag+và sự khử Cu2+.

Câu 50: Hai chất được sử dụng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời là

A. NaCl và Ca(OH)2.

B. Na2COvà NaCl.

C. Na2COvà Ca(OH)2.

D. Na2COvà HCl.

...........

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết


Link Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2018 Sở GD&ĐT Quảng Bình mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)