Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT

Link Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT chính thức:

Tải về máy (266,8 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia từng bắt đầu, sáng 25/6 thi môn Ngữ văn, chiều thí sinh bước vào làm bài thi môn Toán THPT Quốc gia 2018, cùng thời gian 120 phút. Các môn thi tiếp theo sẽ là bài thi Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ, bài thi Khoa học cộng đồng.

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán gồm 24 mã đề gồm: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Mời những bạn chung theo dõi đáp án đã mã đề môn Toán trong bài viết dưới đây:


Đáp án Toán THPT Quốc gia 2018 chính thức của Bộ GD&ĐT

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2018 chính thức của Bộ GD&ĐT


Đáp án tham khảo môn Toán THPT Quốc gia 2018

Mã đề 101

1.D2.D3.A4.A5.B6.C7.D8.B9.D10.C
11.D12.C13.A14.B15.B16.C17.A18D19.A20.D
21.A22.A23.D24.A25.A26.A27.D28.A29.B30.C
31.D32.B33.A34.B35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 102

1.B2.A3.A4.B5.D6.A7.A8.A9.A10.B
11.C12.B13.C14.B15.C16.A17.C18.B19.A20.A
21.B22.C23.D24.D25.A26.A27.A28.C29.A30.C
31.B32.B33.D34.B35.C36.A37.D38.39.D40.B
41.D42.D43.C44.B45.C46.47.48.C49.B50.C

Mã đề 103

1.C2.B3.D4.A5.D6.D7.D8.A9.C10.D
11.B12.C13.B14.B15.C16.D17.A18.C19.C20.C
21.C22.A23.A24.C25.26.D27.D28.C29.30.B
31.D32.A33.34.35.36.A37.C38.D39.40.C
41.B42.C43.A44.45.A46.D47.C48.49.50.

Mã đề 104

1.C2.C3.D4.D5.A6.B7.B8.A9.D10.B
11.A12.C13.A14.C15.B16.D17.A18.B19.D20.D
21.A22.C23.C24.B25.D26.A27.28.B29.30.C
31.D32.A33.D34.35.36.37.38.39.40.
41.C42.B43.44.D45.D46.B47.D48.C49.A50.A

Mã đề 105

1.C2.D3.D4.A5.D6.A7.D8.B9.D10.A
11.D12.A13.D14.D15.D16.B17.A18.B19.20.C
21.B22.A23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 106

1.C2.A3.B4.A5.C6.D7.D8.D9.B10.
11.A12.C13.C14.D15.16.D17.B18.A19.A20.A
21.D22.C23.A24.D25.D26.C27.A28.D29.D30.D
31.C32.D33.C34.C35.D36.A37.B38.B39.A40.C
41.D42.C43.B44.D45.C46.B47.A48.D49.D50.D

Mã đề 107

1.C2.B3.D4.D5.B6.A7.B8.D9.C10.C
11.D12.A13.B14.A15.A16.D17.D18.C19.C20.D
21.C22.A23.C24.C25.A26.D27.B28.D29.A30.D
31.C32.B33.C34.B35.A36.A37.D38.D39.A40.B
41.C42.A43.A44.C45.B46.A47.A48.D49.A50.B

Mã đề 108

1.C2.B3.B4.C5.D6.C7.D8.C9.C10.A
11.D12.B13.B14.D15.B16.B17.B18.C19.D20.D
21.B22.C23.D24.A25.B26.C27.28.29.D30.D
31.B32.B33.A34.C35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề 109

1.A2.A3.C4.D5.C6.D7.C8.C9.A10.B
11.B12.B13.D14.B15.B16.B17.C18.D19.D20.B
21.C22.D23.A24.D25.C26.D27.B28.C29.D30.B
31.D32.A33.C34.C35.B36.A37.A38.C39.A40.D
41.B42.D43.D44.A45.46.B47.A48.D49.D50.A

Mã đề 110

1.A2.B3.A4.B5.B6.D7.C8.D9.B10.A
11.12.A13.A14.C15.C16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.C37.B38.39.40.
41.42.43.44.C45.46.C47.B48.C49.D50.D

Mã đề 111

1.D2.A3.D4.A5.B6.D7.C8.D9.D10.B
11.B12.B13.A14.B15.A16.C17.C18.A19.B20.C
21.B22.A23.D24.D25.D26.A27.C28.A29.B30.
31.B32.A33.D34.C35.B36.B37.C38.39.40.
41.A42.C43.44.45.46.B47.B48.49.50.

Mã đề 113

1.A2.C3.A4.D5.A6.D7.B8.B9.D10.C
11.D12.C13.B14.A15.A16.A17.C18.D19.C20.C
21.D22.C23.C24.A25.D26.A27.C28.B29.A30.D
31.A32.A33.C34.C35.B36.C37.A38.C39.A40.D
41.A42.C43.D44.A45.A46.B47.A48.B49.B50.C

Mã đề 114

1.B2.D3.B4.A5.B6.B7.C8.A9.C10.A
11.B12.A13.D14.D15.B16.D17.B18.C19.D20.C
21.A22.C23.C24.C25.A26.A27.A28.C29.B30.D
31.C32.D33.D34.A35.C36.B37.A38.A39.C40.A
41.C42.B43.B44.45.C46.D47.D48.D49.D50.A

Mã đề 115

1.A2.C3.C4.C5.B6.A7.D8.A9.C10.A
11.A12.C13.A14.B15.A16.B17.D18.A19.D20.B
21.D22.D23.A24.A25.A26.D27.B28.B29.A30.D
31.A32.B33.A34.B35.D36.A37.38.A39.D40.B
41.A42.43.B44.C45.C46.47.48.D49.A50.

Mã đề 116

1.D2.C3.A4.C5.C6.C7.A8.A9.A10.C
11.B12.D13.C14.B15.B16.D17.D18.A19.C20.B
21.D22.B23.A24.B25.A26.C27.B28.B29.B30.C
31.C32.B33.B34.B35.A36.C37.A38.C39.C40.A
41.A42.A43.B44.A45.B46.C47.C48.A49.C50.A

Mã đề 117

1.D2.B3.B4.C5.C6.C7.D8.C9.A10.C
11.B12.C13.A14.B15.C16.B17.C18.A19.B20.C
21.D22.C23.B24.A25.A26.B27.C28.C29.C30.A
31.B32.B33.A34.C35.D36.A37.B38.A39.C40.C
41.C42.B43.A44.B45.B46.B47.A48.B49.D50.B

Mã đề 118

1.B2.A3.B4.A5.C6.D7.D8.C9.B10.B
11.B12.A13.C14.C15.A16.C17.B18.D19.B20.A
21.B22.A23.D24.B25.B26.D27.C28.A29.A30.B
31.C32.B33.C34.D35.B36.D37.B38.B39.B40.B
41.C42.A43.44.B45.D46.47.D48.49.C50.C

Mã đề 119

1.C2.C3.D4.D5.A6.B7.B8.A9.D10.B
11.C12.C13.A14.C15.B16.D17.A18.B19.D20.D
21.A22.C23.C24.B25.D26.A27.C28.B29.B30.C
31.D32.A33.D34.D35.A36.A37.C38.D39.B40.A
41.C42.B43.A44.D45.D46.B47.D48.C49.A50.A

Mã đề 120

1.D2.C3.D4.C5.C6.D7.B8.A9.A10.D
11.B12.A13.D14.D15.B16.D17.B18.C19.D20.C
21.A22.C23.C24.C25.A26.A27.A28.C29.B30.D
31.C32.D33.D34.A35.C36.B37.38.C39.40.A
41.42.43.D44.C45.D46.B47.C48.49.50.A

Mã đề 121

1.D2.A3.D4.D5.C6.D7.A8.D9.C10.A
11.C12.D13.B14.C15.B16.D17.B18.D19.C20.A
21.A22.C23.B24.B25.A26.B27.A28.A29.A30.A
31.B32.C33.A34.D35.C36.B37.B38.B39.B40.
41.C42.C43.A44.45.46.A47.A48.A49.50.

Mã đề 122

1.D2.B3.B4.D5.C6.B7.A8.D9.C10.A
11.C12.B13.D14.D15.B16.B17.B18.A19.C20.B
21.C22.C23.A24.D25.D26.D27.B28.D29.D30.A
31.B32.C33.A34.35.B36.B37.38.B39.A40.D
41.C42.43.C44.45.D46.D47.D48.D49.A50.A

Mã đề 123

1.D2.D3.D4.C5.B6.A7.B8.D9.A10.B
11.A12.C13.D14.C15.A16.C17.A18.D19.C20.C
21.D22.B23.A24.A25.D26.A27.A28.D29.D30.B
31.A32.D33.D34.B35.B36.B37.C38.A39.C40.C
41.A42.C43.C44.D45.D46.A47.C48.B49.A50.A

Mã đề 124

1.B2.C3.B4.D5.C6.B7.A8.D9.C10.A
11.C12.B13.C14.C15.D16.A17.B18.A19.D20.B
21.C22.C23.A24.D25.A26.B27.B28.D29.B30.A
31.B32.C33.A34.C35.B36.B37.D38.39.A40.B
41.A42.43.D44.A45.A46.B47.A48.49.C50.A

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 124

Đề thi môn Toán

Đề thi môn Toán

Đề thi môn Toán

Đề thi môn Toán

Đề thi môn Toán


Link Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT mới nhất:

Tải về máy (266,8 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)