Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012

Link Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 - Bài kiểm tra Toán lớp 2

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 2
Thời gian: 40 phút

Đề 1:

1. Viết số:

a. Bốn mươi tám ki-lô-gam:................

b. Năm mươi đôi lít:...............

c. Số nhỏ nhất có đôi chữ số:.................

d. Số lớn nhất có một chữ số:................

2. Điền dấu >, < , = vào ô trống:

8 + 5.......9 + 6 10 + 4.........7 + 6

3. Đặt tính rồi tính:

47 + 36 59 + 7 68 - 28 87 – 66
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................

4. Những hình nào sau đây là hình tứ giác ?

Hình a và hình c Hình a và hình d Hình a và hình b

5. Số ?

a.

b.

6. Một cửa hàng buổi sáng bán 48 kg đường. Buổi chiều của hàng bán ít hơn buổi sáng 7 kg đường. Hỏi buổi chiều của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đề 2:

Câu 1:

a. Tính nhẩm:
5 + 6 + 8 = 50 + 30 =
14 + 6 + 11 = 7 + 4 + 2 =

b. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
68 + 6 78 + 9 25 + 46 37 + 24
............. ............ ............. ............
............. ............ ............. ............
............ ............ ............. ............

Câu 2: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu sau:
a. 50 cm = ........... dm
A. 5 B. 10 C. 15

b. 7dm + 8dm = ............dm
A. 78 B. 15 C. 2

c. Số nhỏ nhất có 2 chữ số là:
A. 10 B. 11 C. 12

d. Số liền trước của 89 là:
A. 88 B. 90 C. 100

Câu 3: Điền dấu >, < , =
47 + 18 ........ 65 + 8 35 + 7 ........16 + 25

Câu 4: Thùng đầu tiên có 16l dầu. Thùng thứ đôi có ít hơn thùng đầu tiên 2l dầu. Hỏi thùng thứ đôi có bao nhiêu lít dầu?

Câu 5: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng trong hình sau để được: 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác

Download tài liệu để xem thêm chi tiết


Link Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)