Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Link Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Câu 1. Chủ nghĩa cộng đồng ko tưởng từng ra đời như vậy nào và những quá trình phát triển chủ kém của nó?

Câu 2. Đâu là giá trị lịch sử của chủ nghĩa cộng đồng ko tưởng - phê phán đầu thế kỷ XIX?

Câu 3. Đâu là sự ra đời và những quá trình phát triển chủ kém của chủ nghĩa cộng đồng khoa học?

Câu 4. Đâu là mục tiêu và phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa cộng đồng khoa học?

Câu 5. Đâu là cơ sở khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ cùng giai cấp công nhân Việt Nam?

Câu 6. Tại sao kể Đảng cộng sản là nhân tố bảo đảm cho giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình

Câu 7. Vì sao kể cách mạng cộng đồng chủ nghĩa là con đường đương nhiên của các giai đoạn thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

Câu 8. Cách mạng cộng đồng chủ nghĩa có những đặc điểm gì?

Câu 9. Lý luận cách mạng ko ngừng của chủ nghĩa Mac-Lenin có nội dung gì? Đảng cộng sản Việt Nam từng ứng dụng lý luận đấy vào các giai đoạn cách mạng nước ta như vậy nào

Câu 10. Đâu là tính đương nhiên của cộng đồng Xã hội chủ nghĩa và những đặc trưng căn bản của nó?

Câu 11. Đâu là tính đương nhiên, thực chất và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng đồng?

Câu 12. Vì sao kể quá độ lên chủ nghĩa cộng đồng ở Việt Nam là 1 đương nhiên lịch sử?

Câu 13. Nên trình bày những đối tượng và phương hướng căn bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng đồng ở Việt Nam là gì?

Câu 14. Hệ thống chính trị cộng đồng chủ nghĩa là gì? Bản chất của hệ thống đó?

Câu 15. Các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị cộng đồng chủ nghĩa có vai trò như vậy nào?

Câu 16. Đâu là sự khác nhau về chất giữa hệ thống chính trị cộng đồng chủ nghĩa cùng hệ thống chính trị tồn tại trong những cộng đồng trước đó?

Câu 17. Thế nào là dân chủ và dân chủ cộng đồng chủ nghĩa? Bản chất dân chủ cộng đồng chủ nghĩa là gì?

Câu 18. Nội dung đổi mới hệ thống chính trị và dân chủ cộng đồng ở nước ta trong quá trình hiện nay là gì?

Câu 19. Thế nào là cơ cấu giai cấp của cộng đồng và địa điểm của nó? Xu hướng phát triển của cơ cấu giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng đồng ở nước ta là gì?

Câu 20. Tính đương nhiên, nội dung của liên minh giữa giai cấp công nhân cùng giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức ở Việt Nam trong quá trình hiện nay là gì?

Câu 21. Cương lĩnh về việc dân tộc của chủ nghĩa Mac - Lenin có nội dung gì? Phương hướng căn bản để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta trong quá trình hiện nay là gì?

Câu 22. Đâu là bản chất, nguồn gốc và tính chất của tôn giáo? Những quan điểm chỉ đạo cho việc xử lý việc tôn giáo và thử thách công tác tôn giáo ở nước ta trong quá trình hiện nay là gì?

Câu 23. Gia đình có vai trò như vậy nào trong cộng đồng? Đâu là những tính năng của gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng đồng?

Câu 24. Đâu là cơ sở của chế độ hôn nhân và gia đình mới trong chủ nghĩa cộng đồng?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.


Link Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)