Live Documents Online

Link Live Documents Online chính thức:


Live Documents

Nếu như so sánh cùng Microsoft Office thì Google Docs còn thua xa về chức năng. Trang web Live Documents tập hợp những điểm mạnh về share của Google Docs với những chức năng của Microsoft Office.