Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Khảo sát hàm số

Link Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Khảo sát hàm số chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: KHẢO SÁT HÀM SỐ

VẤN ĐỀ 1: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Vài dạng vô định hay gặp
Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Khảo sát hàm số

Lưu ý: Các trường hợp sau ko nên là dạng vô định:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Khảo sát hàm số

II. Khử dạng vô định

- Hàm số có chứa căn: Nhân và chia cùng biểu thức liên hợp

- Hàm số có chứa lượng giác: Biến đổi để sử dụng ba có hạn quen thuộc

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Khảo sát hàm số

- Dạng vô định : Phân tích tử số và mẫu số để có (x - a) làm nhân tử chung

- Dạng vô định : Đặt số hạng bậc cao nhất của tử số và mẫu số làm thừa số chung.

- Dạng vô định ∞ - ∞, ∞.0: Biến đổi đưa về dạng

B. ĐỀ THI

Bài 1:

Tìm có hạn

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Khảo sát hàm số

Bài 2: Đề dự bị 1

Tìm có hạn

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Khảo sát hàm số

Download tài liệu để xem chi tiết.


Link Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Khảo sát hàm số mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)