Online Converter Online

Link Online Converter Online chính thức:


Online Converter

Tuy đây ko nên là 1 chuyên quần áo vụ trong việc chuyển đổi đơn vị trực tuyến tuy nhiên nó giúp hầu hết những nhóm đơn vị hay sử dụng. Việc chuyển đổi một đơn vị nào đấy được thực hiện trên tất cả những đơn vị còn lại trên một hệ thống đo lường. Giả sử, đối cùng hệ thống Distance & Length, khi nhập số 1 vào ô km rồi ấn Calculate thì nó được đổi ra những đơn vị m, cm, mm, miles, feet, inches,…Nhất là, dịch vụ còn giúp việc chuyển đổi loại mã hóa kí tự sử dụng cho thông báo điện báo, mã Morse (Morse Code). Bạn chỉ có nhập kí tự hoặc giấy tờ vào ô Text và ấn Calculate là sẽ được mã Morse.


Link Online Converter Online mới nhất: