Phương pháp giải bài tập Liên kết gen và Hoán vị gen

Link Phương pháp giải bài tập Liên kết gen và Hoán vị gen chính thức:

Tải về máy (133,2 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Phương pháp giải bài tập Liên kết gen và Hoán vị gen

I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT LIÊN KẾT GEN (Mỗi gen quy định một tính trạng thường)

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH TỈ LỆ GIAO TỬ

A. Các kiến thức căn bản.

- Gọi n là số cặp NST tương đồng (=> số nhóm liên kết gen = n), đều chứa ít nhất một cặp gen dị hợp, công thức tổng quát: số phong cách giao tử = 2n

- Gọi a (a ≤ n) là số cặp NST tương đồng đều chứa những cặp gen đồng hợp, những cặp NST tương đồng còn lại (n - a) đều chứa ít nhất một cặp gen dị hợp => công thức tổng quát: số phong cách giao tử = 2n-a

B. Bài tập minh họa: Biết trong các giai đoạn giảm phân, những gen liên kết chắc chắn cùng nhau. Xác định tỉ lệ giao tử của những cá thể có phong cách gen như sau:

1. (AB / ab) 4. (Aa, BD / bd) 7. (Ab / Ab , de / dE)

2. (Ab / aB) 5. (Ab / aB , De / dE) 8. (aa, BD / bd , Eg / eg)

3. (AbD / aBd) 6. (Aa, Bd / bD , EG / eg) 9. (aB / aB, De / De)

C. Hướng dẫn giải:

1. Kiểu gen (AB / ab) : 2 phong cách giao tử AB = ab = 1/2

2. Kiểu gen (Ab / aB) : 2 phong cách giao tử Ab = a B = 1/2

3. Kiểu gen (AbD / aBd) : 2 phong cách giao tử AbD = aBd = 1/2

4. Kiểu gen (Aa, BD / bd) : 4 phong cách giao tử ABD = a BD = Abd = abd = 1/4

5. Kiểu gen (AB / aB , De / dE): 4 phong cách giao tử AB De = AB d E = aB De = aB dE = 1/4

6. Kiểu gen (Aa, Bd / bD , EG / eg) => 23 = 8 phong cách giao tử bằng nhau theo sơ đồ :

(A + a) (Bd + bD) (EG + eg) à (A Bd EG) + (A Bd eg) + (A bD EG) + …

7. Kiểu gen (Ab / Ab , dE / dE) : 2 phong cách giao tử Ab d E = Ab de = 1/2

8. Kiểu gen (aa, BD / bd , Eg / Eg) => 4 phong cách giao tử a Bd Eg = a bd eg = a Bb eg = a bd Eg = 1/4

9 . Kiểu gen (aB / aB , De / De) : 1 phong cách giao tử aB De

Dạng 2: BIẾT GEN TRỘI, LẶN - KIỂU GEN CỦA P. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ LAI.

A. Cách giải:

- Bước 1: Quy ước gen

- Bước 2: Xác định tỉ lệ giao tử của P

- Bước 3: Lập bảng suy ra tỉ lệ phong cách gen, tỉ lệ phong cách hình của thế hệ sau.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết


Link Phương pháp giải bài tập Liên kết gen và Hoán vị gen mới nhất:

Tải về máy (133,2 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)