Tải AbstractLine

Link Tải AbstractLine chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


AbstractLine - Mẫu blogger miễn phí cùng bố cục tóm tắt

AbstractLine là 1 blogger mẫu cùng 2 cột, sidebar bên phải, gồm có những biểu tượng đánh dấu trang cộng đồng, chế độ trình chiếu ảnh tự động, bố cục mang tính trừu tượng.Bố trí tốt nhất cho những blog về những trò chơi hoặc khoa học.
AbstractLine