Tải Advanced Mailbox Password Recovery

Link Tải Advanced Mailbox Password Recovery chính thức:

Advanced Mailbox Password Recovery sẽ nhanh lẹ truy hồi thông báo mật khẩu và đăng nhập được sử dụng để bảo vệ tài khoản thư điện tử và profile. Phần mềm này giúp hầu hết những ứng dụng thư điện tử phổ biến. Với giúp của POP3/IMAP Server Emulator, Advanced Mailbox Password Recovery sẽ truy hồi mật khẩu cho tài khoản POP3 và IMAP từ những ứng dụng thư điện tử hiện tại.
Advanced Mailbox Password Recovery

Các chức năng chính:

Khôi phục mật khẩu cho nhiều ứng dụng email
Khôi phục mật khẩu cho tất cả những tài khoản
Truy hồi mật khẩu send (SMTP) và receive (POP3/IMAP)
Khôi phục mật khẩu profile và mật khẩu chính
Khôi phục mật khẩu POP3/IMAP ở tất cả những ứng dụng thư điện tử cùng POP3/IMAP Server Emulator
Truy hồi mật khẩu đối vớ những ứng dụng thư điện tử từng gỡ cài đặt
Khôi phục cơ sở dữ liệu thư điện tử và cài đặt lỗi
Tự động hiển thị tất cả mật khẩu với lúc
Hỗ trợ đầy đủ đối cùng ứng dụng thư điện tử và cơ sở dữ liệu bị hỏng.


Link Tải Advanced Mailbox Password Recovery mới nhất: