Tải ALFTP

Link Tải ALFTP chính thức:


ALFTP - Chia sẻ file theo giao thức FTP

ALFTP - Trình share file theo giao thức FTP, có những đặc điểm: giao diện phong cách Explorer phải thực sự dễ sử dụng, cho phép kéo và thả file để chuyển, có thể chuyển file hơn 2GB, có năng lực sao lưu dự phòng và tự động thực hiện lại khi chuyển file bị lỗi.