Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Link Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh chính thức:

Tải về máy (257,8 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Lúc học xong lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh mục tiêu 4 năm 2018, những học viên sẽ nên làm bài thu hoạch. Đồng thời, liên lạc trách nhiệm và việc làm của bản thân trong thời gian tới. Mời những bạn chung tham khảo mẫu bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trong bài viết dưới đây:


Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh mục tiêu 4 - Mẫu 1

Họ và tên:…………………………………………..

Đơn vị:………………………………………………

Câu hỏi: Đồng chí nhận thức như vậy nào sau khi được bồi dưỡng những chuyên đề kiến thức QP-AN? Liên hệ trách nhiệm, việc làm của bản thân trong thời gian tới.

BÀI LÀM

Lớp học bồi dưỡng những chuyên đề kiến thức Quốc phòng an ninh nhằm quán triệt và bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng về Quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên thử thách Quốc phòng và an ninh. Tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay để mỗi cán bộ, giáo viên nâng cao trách nhiệm và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các chuyên đề trong khóa học thực sự thiết thực, hợp cùng đât nước trong tình trạng mới. Trong đó, tôi tò mò đặc biệt Quan điểm, chủ trương của Đảng CSVN về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình trạng mới.

Tôi xin trình bày nhận thức của mình về việc này như sau:

I. Nhận thức

Gắn bó mật thiết cùng nhân dân là nguyên tắc căn bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Trong lãnh đạo đường lối bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc này hay cụ thể hóa thành định hướng chiến lược: Xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”. Để thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, lực lượng cảnh sát cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp.

Có thể thấy, nhận thức lý luận, tư tưởng, quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận an ninh nhân dân được cho vào, phát triển ngày càng hoàn thiện, cùng những nội dung căn bản:

1. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân là thử thách trọng yếu, đều đặn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đặt dưới sự lãnh đạo không bao giờ, trực tiếp của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

2. Thế trận an ninh nhân dân của nhân dân, do nhân dân, bởi vì nhân dân được xây dựng, củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, trên nền tảng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và sự yên ổn, phát triển lâu dài của mọi mặt đời sống cộng đồng.

3. Phát huy sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh tinh thần (tiềm lực văn hóa - cộng đồng), sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc cùng sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống cùng yếu tố tiên tiến, nội lực cùng ngoại lực để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân.

4. Lực lượng nòng cốt tham mưu cho những cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân là cảnh sát, có trách nhiệm tham mưu cùng Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phối hợp cùng những ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, triển kđôi những đề án, phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trên những tuyến, địa bàn, lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh cùng những hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của đất nước.

5. Kết hợp thế trận an ninh nhân dân cùng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chãi để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Thể chế hóa quan điểm của Đảng về thế trận an ninh nhân dân, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Điều 3, Khoản 10 quy định: “Thế trận an ninh nhân dân là điều tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và những nguồn lực quan trọng để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia”; thử thách xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được quy định tại Điều 16:

“1. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, người lao động và mọi công dân tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn cùng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, cộng đồng, đối ngoại và kết hợp chặt chẽ cùng xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

3. Tăng cường pháp chế cộng đồng chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; xác định cụ thể thử thách, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, riêng tư trong bảo vệ an ninh quốc gia.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng những phương án và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện quan trọng để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống”.

II. Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong thời gian tới

Là một đảng viên, giáo viên tôi tự trông thấy mình phải thực hiện những việc làm sau để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc:

  • Nỗ lực học tập và rèn luyện để biến thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.
  • Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà những thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.
  • Giữ vững sự yên ổn tư tưởng chính trị của những cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.
  • Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng chính trị chắc chắn, kiên định cùng đường lối XHCN.
  • Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
  • Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và thực hiện như tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .
  • Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và việc làm thực tiễn về công tác dân vận.
  • Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, ko tham gia vào những tệ nạn cộng đồng, ko để kẻ không đẹp có cơ hội lôi kéo làm suy kém năng lực chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mình.
  • Phát hiện tố cáo những hiện tượng tiêu cực và những hành vi làm nguy hại xuất hiện an ninh quốc gia, đoàn kết tốt cùng nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh mục tiêu 4 - Mẫu 2

Câu hỏi: Đồng chí nên trình bày đối tượng, quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của những thế lực thù địch? Là cán bộ, Đảng viên đồng chí có những giải pháp gì trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực trính trị tư tưởng văn hóa? Liên hệ trách nhiệm bản thân?

Bài làm:

Theo Từ điển tiếng Việt: “Diễn biến hòa bình” là diễn biến dần dần, tận cùng chạy xuất hiện một chế độ chính trị khác, ko qua bạo lực; chiến lược ko sử dụng chiến tranh mà sử dụng hàng loạt phương thức và thủ đoạn, nhằm tạo ra một các giai đoạn diễn biến hòa bình để lật đổ chế độ chính trị ở nước khác.

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và chạy xuất hiện delete bỏ chủ nghĩa cộng đồng.

Hay có thể kể cách khác “DBHB” là chiến lược căn bản nhằm lật đổ chế đội chính trị - cộng đồng của những nước tiến bộ, trước hết là những nước xá hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ kém bằng phương pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và những thế lực phản động thực hiện.

“DBHB” là chiến lược căn bản do chủ nghĩa đế quốc và những thế lực phản động thực hiện; nhằm lật đổ chế độ chính trị - cộng đồng của những nước độc lập, tự chủ, tiến bộ, trước hết là những nước XHCN từ bên trong, chủ kém bằng phương pháp phi quân sự, khiến thể chế chính trị tiến bộ, cách mạng bị thủ tiêu. Từ đấy chúng xây dựng chính quyền lệ thuộc, theo chủ nghĩa đế quốc.

Đối tượng của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là những nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa.

Bản chất của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là chống Chủ nghĩa cộng đồng, chống độc lập dân tộc.

Nội dung căn bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là phá những nước Xã hội chủ nghĩa về những mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, cộng đồng...

Phương thức và thủ đoạn chủ kém là tạo dựng và thúc đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, đã bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hay bị chính những thế lực thù địch chống đối sử dụng bạo lực lật đổ. Trong điều kiện tương quan lực lượng về mọi mặt cho phép, những thế lực thù địch có thể sử dụng lực lượng vũ trang gây bạo loạn, lật đổ và can thiệp, nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Nhà nước, cộng đồng một cách nhanh lẹ. “Diễn biến hòa bình” được thực hiện hay là tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong với một lúc nên đối phó cùng nhiều thế lực, nhiều hoạt động chống đối, thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế - cộng đồng thành khủng hoảng chính trị tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ.

Chính bởi vì vậy Đảng ta từng xác định được những đối tượng và đề ra những quan điểm đúng đắn nhằm phòng chống chiến lược “DBHB” bảo vệ vững chãi tổ quốc VN XHCN.

Mục tiêu căn bản mà Đảng xác định để phòng, chống “DBHB” là làm thất bại chiến lược “DBHB” của địch , giữ vững yên ổn chính trị, môi trường hòa bỉnh để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, HĐH đất nước, xây dựng đất nước theo định hướng XHCN, bảo vệ vững chãi độc lập, chủ quyền, thống nhât toàn vẹn vùng đất của Tổ Quốc; Bảo vệ Đảng nhà nước nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia; trật tự cộng đồng và văn minh.

Cụ thể hóa là Đại hội ĐCS VN lần thứ X khẳng định “Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “DBHB”, bạo loạn lật đổ”.

Đến đại hội lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định “… chủ động ngăn bớt, làm thất bị mọi âm mưu và việc làm chống phá của những thế lực thù địch đối cùng sự nghiệp cách mạng của nhân duân ta”.

Vấn đề đặt ra cho đối tượng chiến lược là nên giữ vững yên ổn chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình yên ổn bền vững cho sự nghiệp xd đất nước. Cần lấy việc giữ vững yên ổn trính trị làm nền tảng để đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - cộng đồng, để củng cố quốc phòng, an ninh.

Trên cơ cở quán triệt những quan điểm của Đảng trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ tổ quốc. trong phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của địch, cần nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo sau đây:

- Kiên định đối tượng, giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa cộng đồng, nắm vững 2 thử thách chiến lực xây dựng chủ nghĩa cộng đồng và gìn dữ Tổ quốc cộng đồng chủ nghĩa.

Kiên định đối tượng độc lập dân tộc và CNXh là bài học lớn, là đối tượng xuyên suốt của CM VN. Độc lập dân tộc là việc kiện tiên quyết để thực hiện XD CNXH, XD CNXH là cơ sở bảo đảm vững chãi cho độc lập dân tộc. Kiên định độc lập dân tộc và CNXH là trong ngẫu nhiên tình huống nào cũng ko xa rời đối tượng đó.

XD cnxh bà bvtq xhcn là 2 thử thách chiến lược của CMVN. 2 thử thách chiến lược có q.hệ hữu cơ cùng nhau.Trong khi đặt lên hang đầu thử thách xd đất nước, Đảng ta, nhân dân ta nên luôn chăm lo xd củng cố quốc phòng, an ninh đất nước.

Cần kiên quyết đấu tranh chống những âm mưu phá của địch, chống chủ nghĩa cơ hội xét lại, sự thoái hóa biến chất về chính trị, dao động tư tưởng, xa rời đối tượng xhcn, đề phòng nguy cơ chệch hướng xhcn. Khắc phục tư tưởng chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thụ động, tránh né đấu tranh chống lại những thủ đoạn của những thế lực thù địch và những quan điểm sai trái.

.......


Link Tải Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh mới nhất:

Tải về máy (257,8 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)