Tải Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Link Tải Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng chính thức:

Tải về máy (479,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Lúc học xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phải làm bài thu hoạch để trình bày những hiểu biết của mình về đường lối, chính sách, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, trình bày quan điểm của mình về vai trò người Đảng viên trong tập thể. Mời những bạn chung tham khảo mẫu bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong bài viết dưới đây:


BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Họ và tên:………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………….

Quê quán:………………………………………………

Lớp, khoa, đơn vị:……………………………………..

Câu 1: Nội dung chính của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và những điều Đảng viên ko được thực hiện như quy định của Bộ chính trị?

1A. Những nội dung chính của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

I. Giới thiệu khái quát về Điều lệ Đảng

1. Điều lệ Đảng là gì?

- Điều lệ Đảng là giấy tờ pháp lý căn bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, những nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng những cấp.

- Mục đích của việc xây dựng Điều lệ Đảng là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và việc làm trong toàn Đảng, thực hiện đối tượng của Đảng.

- Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng bằng và ban hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều nên chấp hành Điều lệ Đảng.

2. Đặc điểm của Điều lệ Đảng

- Là giấy tờ pháp lý căn bản của Đảng, Điều lệ Đảng được viết ngắn gọn, chặt chẽ, dễ hiểu, hiểu với một nghĩa và được chia thành những phần, chương, điều, điểm để thi hành thống nhất.

- Có một vài việc cụ thể ko đưa vào Điều lệ Đảng sẽ được cơ quan có thẩm quyền của Đảng là Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định; những cơ quan tính năng, như Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương... chỉ bảo thi hành bảo đảm cho Điều lệ Đảng được thi hành thống nhất, nghiêm minh.

- Điều lệ Đảng có giá trị và hiệu lực thi hành trong toàn Đảng. Vài nội dung của Điều lệ Đảng được tỏ ra trong Hiến pháp, những bộ luật của Nhà nước và văn kiện căn bản của những tổ chức chính trị - cộng đồng. Điều lệ Đảng có những chương riêng để nêu rõ những quy định về sự lãnh đạo của Đảng đối cùng Nhà nước và những đoàn thể chính trị - cộng đồng, lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Điều lệ Đảng có tính kế thừa, yên ổn tương đối và đc xây dựng chung cùng các giai đoạn phát triển của cách mạng, của Đảng. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, chung cùng việc quyết định quan điểm, đường lối chính trị cho thời kỳ mới, Điều lệ Đảng được Đại hội tìm hiểu, cho vào, sửa đổi cho hợp cùng yêu cầu thử thách mới của cách mạng. Từ Điều lệ thứ nhất (Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam) được bằng tại Hội nghị thành lập Đảng ngày 3-2-1930 xuất hiện nay, Điều lệ Đảng từng được sửa đổi, cho vào nhiều lần.

Điều lệ Đảng hiện hành được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng bằng ngày 25-4-2006.

II. Tóm tắt nội dung của Điều lệ Đảng

1. Nội dung phần mở đầu

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội X bằng có tiêu đề phần mở đầu là 'Đảng và những việc căn bản về xây dựng Đảng', trình bày khái quát về Đảng và những việc căn bản nhất về xây dựng Đảng. Nội dung cụ thể như sau:

- Khái quát các giai đoạn lịch sử Đảng, Điều lệ viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, từng lãnh đạo nhân dân thực hiện Cách mạng Tháng Tám thành công, lập phải nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng những cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, làm xong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa cộng đồng và gìn dữ vững chãi nền độc lập của Tổ quốc'.

- Về bản chất của Đảng, Điều lệ ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”.

- Về mục tiên của Đảng, Điều lệ kể rõ: 'Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, cộng đồng công bằng, văn minh, ko còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa cộng đồng và tận cùng là chủ nghĩa cộng sản'.

- Về nền tảng tư tưởng của Đảng, Điều lệ khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho việc làm, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, học hỏi tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, hợp cùng nguyện vọng của nhân dân'.

- Về tổ chức và nguyên tắc căn bản hoạt động của Đảng, Điều lệ quy định: 'Đảng là 1 tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và việc làm, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức căn bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, riêng tư phụ trách, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện những nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, giữ mối quan hệ mật thiết cùng nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

- Về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị, Điều lệ xác định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự gigiết hại của nhân dân; tựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là 1 bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể chính trị - cộng đồng”.

- Về quan điểm quốc tế của Đảng, Điều lệ kể rõ: “Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính cùng chủ nghĩa quốc kế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ cộng đồng của nhân dân thế giới'.

- Về công tác xây dựng Đảng, Điều lệ xác định: 'Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đều đặn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ko ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và khả năng lãnh đạo cách mạng của Đảng”.

Những nội dung trên tỏ ra một cách đúng đắn và sáng tạo những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chí một đảng phong cách mới của giai cấp công nhân, hợp cùng tình trạng và thử thách của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng đồng ở nước ta như Cương lĩnh chính trị của Đảng từng vạch ra.

2. Các chương của Điều lệ Đảng

Chương I: Đảng viên

Chương này có tám điều, là chương thực sự cần thiết của Điều lệ Đảng, xác định địa điểm, vai trò, quy định tiêu chuẩn của người đảng viên; điều kiện được tìm hiểu để kết nạp Đảng; thử thách và quyền của đảng viên; thủ tục kết nạp người vào Đảng; phát triển và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, điều kiện được giảm, miễn công tác và sinh hoạt Đảng và xoá tên trong danh bạ đảng viên...

Chương II: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng.

Chương này có sáu điều, khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ; những nội dung căn bản của nguyên tắc đó; hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng cùng hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước.

Chương II còn quy định tính năng, thử thách của cấp uỷ những cấp cho việc triệu tập đại hội đã cấp khi hếtnhiệm kỳ; tiêu chuẩn và số lượng cấp uỷ viên; phê chuẩn cấp uỷ và những cơ quan tham mưu hỗ trợ cấp uỷ mỗi cấp.

.......

Câu 2: Qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, anh (chị) cho hay quan điểm của mình về vai trò của người Đảng viên trong tập thể mà anh (chị) đang công tác?

- Cán bộ, đảng viên nên biết phấn đấu, hi sinh bởi vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân. Bác nói: “Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều bởi vì lợi ích của quần chúng… Vì thế, cách tổ chức và cách làm việc nào ko hợp cùng quần chúng thì ta nên có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ chạy hay sửa lại…”

- Là người đứng đầu Đảng cầm quyền, đứng đầu Nhà nước dân chủ, ở đỉnh cao của quyền lực, tuy nhiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đều đặn có kiểu làm việc tập thể và dân chủ. Gắn bó cùng tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể là phương châm chỉ đạo suy nghĩ và việc làm của Người.

- Trong hàng trăm, hàng nghìn câu kể của Người về dân đề tàiu luôn luôn nổi trội vai trò chủ động, tích cực của dân, đều luôn luôn nhất quán cùng tinh thần trọng dân gắn liền cùng trọng pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh rành mạch và tường minh trong những khẳng định sau đây:

  • Trong bầu trời ko gì quý bằng nhân dân. Trên thế giới chưa có sức mạnh nào mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân.
  • Dân chủ nghĩa là dân là chủ và dân làm chủ. Dân chủ là của quý giá nhất trên đời của dân.
  • Thực hành dân chủ rộng rãi sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng để xử lý mọi khốn khó.
  • Bao nhiêu lợi ích đều bởi vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã xuất hiện Chính phủ Trung ương là do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương xuất hiện xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng, đều ở nơi dân...

Tải file để tham khảo nội dung chi tiết!


Link Tải Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mới nhất:

Tải về máy (479,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)