Tải Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới

Link Tải Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới chính thức:

Tải về máy (367,2 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Lúc tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, những bạn sẽ nên làm bài thu hoạch về các giai đoạn học tập của mình, xem bản thân từng rút ra được gì trong các giai đoạn học tập. Vậy mời những bạn chung tham khảo 3 mẫu bài thu hoạch này để làm bài thu hoạch đạt kết quả cao.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Mẫu đơn xin vào Đảng


Mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới

Sau các giai đoạn tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, bản thân tôi rút ra những thu hoạch như sau:

I. Về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Con đường cộng đồng chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng đồng được bằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 từng chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho việc làm”.

Đại hội IX khẳng định: “Đảng và nhân dân ta cố gắng xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường cộng đồng chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những việc căn bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự ứng dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, học hỏi tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự ứng dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: Trong thời đại ngày nay có lắm chủ nghĩa tuy nhiên chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất, bảo đảm nhất, cách mạng nhất, là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận rất cách mạng và khoa học.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mạng thế giới và thực tiễn tình trạng đất nước, Người từng sẵn sàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, xác định đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Trong suốt các giai đoạn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người từng ứng dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin, xử lý thành công những việc căn bản của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam chạy từ thắng lợi này xuất hiện thắng lợi khác, qua đấy phát triển sáng tạo, làm đa dạng thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc và đưa đất nước phát triển chạy lên chủ nghĩa cộng đồng, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là 1 minh chứng sống động về sự ứng dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin ở nước ta.

Việc ứng dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là việc được Đảng ta hết sức tò mò, coi đấy là 1 trong các thử thách cao nhất. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên chạy liền cùng cho vào và phát triển từ những việc mà thực tiễn đặt ra. Cần chăm chú tìm ra, tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận, cho vào cho kho tàng lý luận mác xít, sử dụng nó như một kim chỉ nam dẫn đường chứ ko nên kinh thánh để rơi vào giáo điều. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để đấu tranh có hiệu quả, cần nắm có hệ thống đã luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn cùng tình cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần xử lý. Đồng thời, nên tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới; đưa những tư tưởng, quan điểm đấy vào thực tế cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực nhằm sự thật hoá thắng lợi những đặc trưng căn bản của cách mạng cộng đồng, sự thật hoá thắng lợi đối tượng “dân giàu, nước mạnh, cộng đồng công bằng, dân chủ, văn minh”. Đấy là cách tuyệt vời để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cần kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội, xét lại và cứng đầu, giáo điều. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là việc có tính nguyên tắc số một đối cùng Đảng ta. Trung thành cùng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng, khoa học và nhân đạo, ứng dụng một cách đúng đắn, thích hợp vào điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ cơ hội. Trong tình trạng hiện nay, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, ứng dụng sáng tạo, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 thử thách cần thiết cao nhất của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thực tiễn cách mạng nước ta từ ngày có Đảng Cộng sản lãnh đạo từng khẳng định: Độc lập dân tộc gắn liền cùng chủ nghĩa cộng đồng là sự chọn lựa duy nhất đúng đắn. Hơn bảy mươi năm qua, Đảng ta luôn luôn kiên định, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa cộng đồng. Nhờ vậy, Đảng từng lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại.

....................

Tải file để tham khảo nội dung chi tiết!


Link Tải Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới mới nhất:

Tải về máy (367,2 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)