Tải Bản cam kết đi học sau Đại học trong nước

Link Tải Bản cam kết đi học sau Đại học trong nước chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------


BẢN CAM KẾT ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC TRONG NƯỚC

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu;
- Phòng Hành chính – Tổ chức;
- Phòng Quản trị Nhân sự.

Tôi tên: ............................................................................. sinh ngày:............................................

Chức danh/Chức vụ: .......................................................................................................................

Đơn vị: ...................................................................................................................................................

Thời gian công tác:................................................................. xuất hiện nay

Được cử chạy học sau đại học tại:............................................................ theo Quyết định số ……….….....….….ngày…….......…………….. của Chủ tịch UBND tỉnh .....................

Theo nguồn kinh phí: ………………………………….

Tôi cam kết thực hiện những nghĩa vụ của người được Nhà trường và UBND Tỉnh cử chạy huấn luyện ở trong nước như sau:

  1. Chấp hành nghiêm Quy chế, quy định hiện hành về huấn luyện sau đại học. Không tự ý: xin chuyển công tác, bỏ học, bỏ việc hay thôi việc trong và sau thời gian được cử chạy huấn luyện hay thay đổi Trường, khóa học, thời gian, chương trình huấn luyện.
  2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để làm xong chương trình huấn luyện đúng thời hạn và đạt kết quả cao nhất. Nếu như thời gian học kéo dài hơn thời gian trong quyết định cử chạy học do nguyên nhân chủ quan (thiếu nợ môn học, ko làm xong được chủ đề tốt nghiệp, ….) thì trong thời gian còn lại mọi chi phí sẽ do riêng tư tự chi trả.
  3. Cam kết tiếp tục thực hiện thử thách, công vụ sau khi làm xong chương trình huấn luyện trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian huấn luyện.
  4. Đến trình diện và thông báo kết quả học tập cùng bộ phận phụ trách nhân sự chậm đặc biệt 02 tuần nói từ ngày tốt nghiệp.

Nếu như ko thực hiện đúng những nội dung cam kết trên, tôi sẽ chắc chắn chịu trách nhiệm và bồi hoàn theo yêu cầu của Trường về toàn bộ chi phí của các giai đoạn học tập nói cả tiền lương, lương tăng thêm, những khoản phụ cấp khác (nếu có) trong khoảng thời gian chạy học tập trung và thời gian chưa có làm việc tại đơn vị, Trường.

.............., ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

NGƯỜI CAM KẾT

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết


Link Tải Bản cam kết đi học sau Đại học trong nước mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)