Tải Bảng kê thanh toán tiền điện, nước

Link Tải Bảng kê thanh toán tiền điện, nước chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện, nước ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.


BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

(Ngày .... tháng ..... năm 200....)

- Mã số thuế:...............................................................................................................................

- Tên doanh nghiệp: ...................................................................................................................

- Địa chỉ: .....................................................................................................................................

- Tên chủ sở hữu cho thuê vị trí sản xuất kinh doanh: ........................................................

- Địa chỉ thuê: ..............................................................................................................................

Hóa đơn GTGT thanh toán tiền điện, nước cùng đơn vị cung cấpChứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế doanh nghiệp sử dụng
Số hóa đơn
Ngày
tháng năm
Đơn vị
cung cấp
Sản lượng điện, nước tiêu thụ
Thành tiền
Số chứng từ
Ngày tháng năm
Sản lượng điện, nước tiêu thụ
Thành tiền

- Tổng giá thanh toán (gồm có cả thuế GTGT): .........................................................................

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ...... tháng ... năm 200...

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.


Link Tải Bảng kê thanh toán tiền điện, nước mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)