Tải Bảng mô tả công việc Kế toán trưởng

Link Tải Bảng mô tả công việc Kế toán trưởng chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu Mẫu miêu tả công việc kế toán trưởng trong một doanh nghiệp cùng quyền hạn và nghĩa vụ, trách nhiệm trong công việc thực tế nên làm những gì và làm như vậy nào để hợp cùng chức vụ công việc của mình.


MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bộ phận

Ban Giám đốc

Chức danh

Kế toán trưởng

Mã công việc

BOD

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc tài chính

1. Trách nhiệm:

-         Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để thực hiện ghi chép, hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt  động vận doanh của Cty, trên cơ sở ko ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.

-         Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn những thông báo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

-         Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả những nghiệp vụ kế toán quản trị.

-         Tổ chức phổ biến và chỉ bảo thi hành kịp thời những chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho những cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .

-         Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ những tài liệu kế toán.

-         Thực hiện kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

-         Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.

-         Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

2. Quyền hạn:

-         Chỉ đạo trực tiếp Kế toán phó kiêm Trưởng phòng kế toán cho việc phân công kế toán viên.

-         Được  đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, biểu dương, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty.

-         Có quyền yêu cầu tất cả những bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu quan trọng cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.

-         Các thông báo kế toán, thông báo thống kê, những chứng từ tín dụng và những tài liệu ảnh hưởng xuất hiện việc thanh toán đều nên có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.

-         Lúc tìm ra việc vi phạm pháp lệnh kế toán - thống kê được phép thông báo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp ko được Ban giám đốc giải quyết thoả đáng có quyền thông báo HĐQT.

3. Mối liên lạc công tác:

-         Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực  tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, cho việc phân tích tình trạng kinh tế - tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách doanh nghiệp.

-         Nhận thông báo về nhân sự, hoạt động của Phòng kế toán bằng Trưởng phòng kế toán.

-         Nhận thông báo về tình trạng Tài chánh doanh nghiệp bằng Trưởng Phòng Tài vụ và tạo mối liên lạc  mật thiết, giúp giữa đôi tính năng: kế toán và tài vụ.

-         Báo cáo tình trạng  thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê và công tác kế toán của đơn vị cho Ban Giám đốc theo yêu cầu đều đặn hay đột xuất.

-         Nhận thông báo và cung cấp thông báo cho cấp Trưởng phòng ban, Phụ trách cơ sở  hay những cơ quan liên lạc một cách kịp thời và cẩn thận trên cơ sở được sự đồng ý của Ban Giám đốc.

-         Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông báo kinh tế - tài chánh.

-         Quan hệ cùng những ngành tính năng: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp …

 Download file biểu mẫu để biết thêm chi tiết


Link Tải Bảng mô tả công việc Kế toán trưởng mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)