Tải Bảng thanh toán tiền lương

Link Tải Bảng thanh toán tiền lương chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu 02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, để thanh toán tiền lương, phụ cấp, những khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động. Đồng thời làm căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng, những chứng từ ảnh hưởng để lập bảng thanh toán này gồm có: Bảng chấm công, Phiếu công nhận SP hay công việc làm xong... Chi tiết mẫu bảng thanh toán tiền lương và cách lập mời những bạn chung theo dõi bài viết dưới đây:


Mẫu Bảng thanh toán tiền lương

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 02-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số:…………..

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng……. năm…….

Số TT

Họ và tên

Bậc lương

Hệ số

Lương SP

Lương thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng...% lương

Phụ cấp thuộc quỹ lương

Phụ cấp khác

Tổng số

Tạm ứng kỳ I

Các khoản nên khấu trừ vào lương

Kỳ II được lĩnh

Số SP

Số tiền

Số công

Số tiền

Số công

Số tiền

BHXH

Thuế TNCN nên nộp

Cộng

Số tiền

Ký nhận

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

C

                    
                    
                    
                    
 

Cộng

                  

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày.... tháng.... năm ...
Giám đốc
(Ký, họ tên)


Link Tải Bảng thanh toán tiền lương mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)