Tải Bảng trích khấu hao tài sản cố định

Link Tải Bảng trích khấu hao tài sản cố định chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Bảng trích khấu hao tài sản cố định - Biểu mẫu kế toán

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được lập căn cứ vào chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính.

Tên cơ sở:..................

Địa chỉ:.......................

Mã số thuế:..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

BẢNG ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: …………………………………..................

Căn cứ chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, cơ sở kinh doanh chúng tôi đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp sau:

Phương pháp khấu hao đường thẳng:..................................................................................

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:...............................................

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng SP:............................................

(Đánh dấu X vào ô đăng ký phương pháp trích KH TSCĐ)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Bảng trích khấu hao tài sản cố định mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)