Tải Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ mới nhất

Link Tải Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ mới nhất chính thức:

Tải về máy (403,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ mới nhất - Mẫu báo cáo kiểm điểm cuối năm của chi bộ

Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ là mẫu thông báo kết quả thực hiện thử thách, về lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, nêu lên những khuyết điểm, hạn chế và biện pháp khắc phục. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu thông báo, mời những bạn chung tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG UỶ …………
CHI BỘ ………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số.... -BC/CB-LTR………, ngày … tháng 12 năm 20…


BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ
……………….. NĂM 20…

Căn cứ kế hoạch số ………….. ngày …/…/20… của huyện ủy ………….. cho việc kiểm điểm tập thể, riêng tư và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20...

Căn cứ chỉ bảo số ………… ngày …/…/20… của Ban tổ chức huyện Ủy …………… về quy trình kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên năm 20...

Căn cứ vào tình trạng hoạt động, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong năm 20... Nay chi bộ …………….. xây dựng thông báo kiểm điểm đánh giá tình trạng hoạt động của chi bộ năm 20… cùng những nội dung như sau:

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH .

Được sự tò mò chỉ đạo của Đảng ủy xã ……….. và lãnh đạo ngành cấp trên, chi bộ nhà trường từng chạy vào hoạt động có hiệu quả. Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt vai trò thử thách người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ đảng quy định. Đội ngũ đảng viên và cán bộ nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng được thử thách giáo dục so cùng yêu cầu của cộng đồng hiện nay.

Cơ sở vật chất trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học căn bản từng được trang bị, phục vụ tốt công tác giáo dục trong nhà trường và địa phương.

Các tổ chức, đoàn thể chính trị cộng đồng và nhân dân địa phương từng tích cực giúp, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ các giai đoạn thực hiện thử thách giáo dục ở nhà trường.

Tổng số Đảng viên xuất hiện cuối năm 20… là … Đảng viên. Trong đó:

Đảng viên chính thức là: … đ/c.

Đảng viên Nữ là: … đ/c.

Đảng viên từng là dân tộc: … đ/c.

Về tình trạng đội ngũ và cán bộ quản lý gồm có: … đ/c. Trong đó: CBQL: …; GV: …; CNV: …

Về tổ chức chính trị cộng đồng và những đoàn thể gồm có: Công đoàn, Đoàn TN, Đội TN TP Hồ chí Minh, chi hội chữ thập đỏ, chi hội khuyến học.

Các tổ chức chính trị cộng đồng và đoàn thể hoạt động vững mạnh, có tác dụng hiệu quả rõ rệt trong công tác phát triển sự nghiệp giáo dục nhà trường.

Phần 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ.

I-Kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện thử thách chính trị trọng tâm.

1. Chi bộ đều đặn sinh hoạt, quán triệt đến đội ngũ và Đảng viên nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là: Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng những cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối cùng nhà trường và những tổ chức đoàn thể; Triển kđôi những chỉ thị, những giấy tờ qui phạm pháp luật đến đội ngũ và đảng viên.

2. Triển kđôi thực hiện có hiệu quả tinh thần thực hiện Nghị quyết …………. ngày …/…/20… của Đảng bộ ………….. về “Mục tiêu, thử thách và giải pháp phát triển kinh tế - cộng đồng, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng năm 20...

3. Triển kđôi thực hiện hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và thực hiện như tư tưởng, đạo đức, kiểu Hồ Chí Minh năm 20... cùng chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểu gương mẫu, kể chạy hai cùng làm”.

4. Tập trung thực hiện kế hoạch số ………….. ngày … tháng … năm 20… của UBND …………….. về kế hoạch thực hiện chương trình việc làm số …………… về “Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng cộng đồng chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Củng cố, kiện toàn, nâng cao khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Quyên lòng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đội ngũ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

5. Chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển khả năng người học. Giáo dục phẩm chất và khả năng cho học sinh. xây dựng trường đạt cấp độ 1 về kiểm định chất lượng. Đẩy mạnh công tác cộng đồng hoá giáo dục, phát huy sức mạnh “toàn dân tham gia xây dựng và giúp giáo dục”.

6. Tập trung chỉ đạo xây dựng những điều kiện bảo đảm quy mô phát triển giáo dục. Xác định đối tượng và tầm thấy chiến lược nhà trường để bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông báo trong giáo dục và giảng dạy. Tăng cường sử dụng giấy tờ, giáo án điện tử trong quản lý và dạy học. Xây dựng thư viện học liệu điện tử để giáo viên, học sinh share, sử dụng trong dạy và học; trong công tác kiểm tra, đánh giá.

7. Tham mưu cho địa phương phấn đấu duy trì đạt tiêu chuẩn phổ cập THCS trong năm 2016, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, khắc phục chất lượng kém kém, phát huy chất lượng mũi nhọn; bảo đảm chương trình dạy nghề phổ thông; tích cực, làm chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

8. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng quy định, những điều cấm đối cùng đảng viên. Việc thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ, quy chế làm việc của nhà trường, quy tắc ứng xử trong đơn vị, quy chế hoạt động của những tổ chức đoàn thể. Xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên vững mạnh xuất sắc; Trường đạt cơ quan đơn vị văn hóa.

9. Tham mưu chính quyền địa phương đã bước xây dựng và cho vào hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phấn đấu nâng cao những tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

II- Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

1. Chi bộ từng bgiết hại theo đối tượng kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo qui định; bgiết hại theo những giấy tờ chỉ bảo của Đảng ủy, Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển kđôi kịp thời. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được bàn bạc trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể Đảng viên.

2. Đa số cán bộ giáo viên được triển kđôi và thực hiện theo chuẩn nghề nghiệp, chấp hành tốt quy chế đánh giá xếp loại đối cùng học sinh, bảo đảm sự công bằng đối cùng học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập hết lớp hết cấp. Thực hiện tốt quy định đối cùng đạo đức nhà giáo, có tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu cao.

3. Chi bộ từng tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn, những tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của đã riêng tư, đã tổ chức Đoàn thể trong vai trò thực hiện thử thách được giao. Nội bộ cơ quan, đoàn thể đoàn kết, chưa có đơn thư tố cáo, khiếu nại.

III- Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

1. Chi bộ từng xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò thử thách cho đã Đảng viên, chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.

2. Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, nhằm đánh giá kiểm điểm các giai đoạn hoạt động của chi bộ trong đã tháng. Triển kđôi kịp thời và nhanh lẹ những chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng hoạt động trong đã lĩnh vực, đã quá trình.

3. Theo dõi chặt chẽ tình trạng sinh hoạt, công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên; phát huy tinh thần dân chủ, bàn bạc, thảo luận và thống nhất trong đảng.

4. Chăm lo công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng viên mới. Trong năm từng làm hồ sơ cho 01 quần chúng ưu tú và giới thiệu 01 quần chúng tham gia học tập nhận thức về đảng.

5. Triển kđôi để tất cả cán bộ đảng viên thực hiện xây dựng bản đăng ký học tập và thực hiện như tư tưởng, đạo đức, kiểu Hồ Chí Minh, có sự phê duyệt của lãnh đạo nhà trường và chi bộ. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đội ngũ, lãnh đạo, bố trí, sắp xếp đội ngũ làm việc theo khả năng, ưu điểm chuyên môn công tác; ngăn bớt và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ và nhà trường.

IV- Xây dựng chính quyền, Mặt trận và những đoàn thể.

1. Lãnh đạo nhà trường:

1. Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và những biện pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho cán bộ quản lý nhà trường, những tổ chức đoàn thể; Công tác dự nguồn cán bộ cho những nhiệm kì.

2. Chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục ở nhà trường và địa phương; thực hiện thử thách theo điều lệ nhà trường. Quyên lòng, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, bảo toàn văn hoá, bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt tính năng, thử thách của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

3. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, những đoàn thể phối hợp làm tốt công tác phát triển giáo dục toàn diện; chăm lo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có tình cảnh gia đình khốn khó, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập.

2. Lãnh đạo những tổ chức đoàn thể:

1. Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, những tổ chức hội thực hiện tốt tính năng, thử thách vai trò của tổ chức mình; chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên; động viên đoàn viên, hội viên nhiệt tình thi đua làm xong tốt thử thách chuyên môn, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục.

2. Chi bộ tham mưu chỉ đạo những tổ chức đoàn thể đại hội đúng điều lệ quy định, tham mưu về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh chỉ đạo công đoàn bằng những chủ chương nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp quần chúng và vai trò đoàn kết trong đơn vị.

3. Chi bộ từng chú trọng xuất hiện công tác phát triển đoàn viên, hội viên. Chỉ đạo những tổ chức Đoàn, hội thực hiện tốt những phong trào theo kế hoạch của ngành dọc cấp trên. Hướng dẫn những tổ chức đoàn, hội thực hiện nghiêm túc điều lệ quy định. Chăm lo phát triển đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

4. Chi bộ từng xây dựng được mối đoàn kết trong tập thể cơ quan đơn vị, chỉ đạo và phối hợp tốt những đoàn thể trong nhà trường làm tốt vai trò tính năng của mình. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở động viên kịp thời, làm tốt công tác tổ chức, khích lệ được tinh thần, tính tiên phong, đầu tàu gương mẫu của cán bộ đảng viên.

V- Công tác kiểm tra, gigiết hại.

1. Chi bộ từng ban hành Quy chế làm việc của cấp mình, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của đảng viên; phân công đảng viên phụ trách thử thách kiểm tra, gigiết hại và một vài nội dung biện pháp thực hiện cho hợp cùng tình trạng mới.

2. Chi bộ từng quán triệt những giấy tờ, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, trong đấy có công tác kiểm tra, gigiết hại như: Chương trình kế hoạch kiểm tra, gigiết hại của chi bộ năm 2016. Triển kđôi thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, gigiết hại theo những yêu cầu, bảo đảm trung thực, thẳng thắn, khách quan.

3. Các đảng viên được phân công từng tham mưu hỗ trợ chi bộ lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện thử thách kiểm tra, gigiết hại đúng theo đúng quy định của đảng. Công tác góp ý, từng chỉ rõ những ưu khuyết điểm cho đảng viên để học hỏi, sửa chữa khắc phục.

4. Qua kiểm tra, gigiết hại từng đánh giá việc thực hiện thử thách chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn cùng lãnh đạo, thực hiện học tập và thực hiện như tư tưởng, đạo đức, kiểu Hồ Chí Minh”; kịp thời phê bình, góp ý chấn chỉnh những riêng tư có thiếu sót, khuyết điểm, góp phần thúc đẩy việc làm xong những đối tượng, chỉ tiêu nghị quyết của Đảng.

Phần 2. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

I. Khuyết điểm, hạn chế.

1. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục chưa hiệu quả, kết quả giáo dục còn thấp so cùng yêu cầu chung của toàn cộng đồng.

2. Chất lượng đội ngũ còn thấp, khả năng chuyên môn của giáo viên không có tính đột phá, không có tầm ảnh hưởng trong phạm vi của huyện.

3. Công tác huy động học sinh trong độ tuổi xuất hiện trường đạt thấp.

II. Nguyên nhân.

1. Do tỷ lệ Đảng viên thấp, chiếm …% của đội ngũ. Các cán bộ giáo viên công nhân viên từng đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tuy nhiên không có nhiều kinh nghiệm về thực tiễn giảng dạy và giáo dục.

2. Do đời sống kinh tế nhân dân còn thấp, tỷ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo cao; nhiều gia đình học sinh còn gặp khốn khó, không có đủ điều kiện tham gia và đáp ứng nhu cầu học tập của con em, phải chất lượng giáo dục còn thấp so cùng mặt bằng chung trong toàn huyện.

3. Sự tò mò thực hiện những chế độ chính sách của những cấp ngành còn chậm. Nhận thức của nhân dân còn nhiều hạn chế, chưa tò mò nhiều xuất hiện việc giáo dục, phải chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu giáo dục hiện nay, dẫn xuất hiện tư tưởng đội ngũ chưa yên lòng công tác.

III. Biện pháp khắc phục sửa chữa.

1. Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ và cán bộ Đảng viên; tham mưu tích cực cùng ngành cấp trên bồi dưỡng cho mục tiêu cán bộ dự nguồn. Phát triển nhân tài ở đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú, để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt kế cận.

2. Tích cực tham mưu cùng lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục. Quyên lòng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khuôn viên hàng rào, đáp ứng tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia.

3. Tiếp tục tham mưu xây dựng mô hình cộng đồng hóa giáo dục, phát triển trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp cùng hội khuyến học, trung tâm văn hóa xã tổ chức những hình thức câu lạc bộ, vui vẻ chơi giải trí để huy động nguồn lực, những tổ chức và riêng tư tham gia hoạt động giáo dục ở nhà trường và địa phương.

4. Tăng cường chỉ đạo công tác chuyên môn, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề liên trường để thảo luận kinh nghiệm trong công tác giáo dục và giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên và đảng viên.

5. Tích cực phối hợp cùng chính quyền thôn, buôn; giữ mối quan hệ mật thiết cùng cấp ủy thôn, buôn trong công tác vận động, huy động học sinh ra lớp.

Phần 3. KIẾN NGHỊ.

1. Đảng ủy cần tò mò chỉ đạo những tổ chức, đoàn thể phối hợp cùng nhà trường trong công tác huy động học sinh ra lớp.

2. Đảng ủy tò mò kiến nghị cùng cấp trên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt chuẩn quốc gia.

3. Đảng ủy phân xẻ thêm chỉ tiêu học nhận thức về đảng, để xây dựng và phát triển chi bộ nhà trường.

Trên đây là thông báo kiểm điểm vai trò, lãnh chỉ đạo thực hiện thử thách chính trị của chi bộ trong năm 20... Rất mong được sự tò mò chỉ đạo của Đảng ủy xã, sự đóng góp ý kiến của tổ chức đoàn thể và Đảng viên.

Nơi nhận :

- ĐU xã (B/c);

- Các Đảng viên;

- Các Đoàn thể;

- Lưu Chi bộ.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 


Link Tải Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ mới nhất mới nhất:

Tải về máy (403,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)