Tải Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam

Link Tải Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam chính thức:

Tải về máy (190,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Ngày sách Việt Nam diễn ra vào ngày 21/4 hàng năm, sau khi tổ chức ngày hội đọc sách xong những trường học hay nên thông báo kết quả gửi lên phòng Giáo dục & Đào tạo.

Vậy mời thầy cô với tham khảo 3 mẫu thông báo kết quả tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 để có thêm kinh nghiệm viết thông báo:


Mẫu thông báo ngày hội đọc sách Việt Nam năm 2018

PHÒNG GD & ĐT………..

TRƯỜNG……………….....

Số:…………………….......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày…. tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018

Căn cứ Kế hoạch………………… ngày………… của UBND tỉnh cho việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 tại tỉnh…………….. năm 2018;

Thực hiện Công văn chỉ đạo số…………………. ngày……………. của Sở Giáo dục và Đào tạo cho việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018;

Thực hiện Công văn chỉ đạo s……………. ngày……….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo cho việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018;

Qua các giai đoạn triển kđôi thực hiện, trường……………….. thông báo kết quả có đc, như sau:

1. Kết quả triển kđôi thực hiện.

1.1. Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của sách nhằm tôn vinh văn hóa đọc qua chương trình phát thanh Măng non, sinh hoạt dưới cờ, giới thiệu sác cho …… cán bộ, giáo viên và ……. học sinh cùng ….. cuộc.

Tuyên truyền, giới thiệu sách, tài nguyên của thư viện đồng thời chỉ bảo cán bộ, giáo viên, học sinh kđôi thác, sử dụng tài nguyên sách, những loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để phục vụ học tập và giảng dạy cho …… cán bộ, giáo viên và …… học sinh cùng ….. cuộc.

Khuyến khích những em học sinh tham gia hưởng ứng ngày đọc sách tại thư viện.

Hình thức thực hiện: theo đã khối lớp, đăng ký mượn sách về nhà đọc.

1.2. Văn bản đã ban hành để chỉ đạo thực hiện:

- Quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam

Ban lãnh đạo nhà trường ra quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 gồm:

  1. ….………………………… - Trưởng ban
  2. ….………………………… - Phó Trưởng ban
  3. ….………………………… - Phó Trưởng ban
  4. ….………………………… - Thư kí
  5. …..GVCN/…. lớp - Ủy viên

- Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam.

Xây dựng, triển kđôi và tổ chức thực hiện kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, năm 2018 (có kế hoạch kèm theo)

Phân công thực hiện đã nội dung cụ thể của Ngày Sách Việt Nam, Ngày hội đọc sách (21/4/2018) – (có kế hoạch phân công kèm theo)

1.3. Nội dung hoạt động từng tổ chức được trong Ngày Sách Việt Nam.

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo đề tài ……………… (có chương trình thực hiện kèm theo)

Tổ chức chọn lựa những tài liệu là sách lịch sử, đạo đức, kỹ năng sống, sách tham khảo, báo, tạp chí, những tư liệu... hợp để giới thiệu, trưng bày tại thư viện

- Sắp xếp – trưng bày – giới thiệu sách.

- Xếp sách nghệ thuật hình chữ S, cánh chim hòa bình.

- Thi khám phá về sách qua việc tham gia chương trình đố vui vẻ về sách

- Tổ chức vẽ, chấm, chọn tranh theo sách để trưng bày vào Ngày hội đọc sách.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội đọc sách.

- Huy động cha, mẹ học sinh quyên góp sách xây dựng tủ sách đặt tại lớp học ……

1.4. Tổ chức quyên góp sách, tặng cho học sinh:

Phát động, tổ chức quyên góp sách ủng hộ cho những em có tình cảnh khốn khó, những em ở vùng sâu, vùng xa.

- Tổng số sách quyên góp được: ……………….. Trong đó:

+ Sách giáo khoa: …………….. cuốn;

+ Sách bài tập: …………….. cuốn;

+ Sách truyện thiếu nhi: …………….. cuốn;

+ Sách tham khảo: …………….. cuốn;

- Tặng cho ………. em, tổng trị giá ……………. đồng.

1.5. Kết quả có đc:

- Số lượt giáo viên, học sinh tham gia đọc sách tại thư viện: ……………..

- Số lượt giáo viên, học sinh tham gia đọc sách tại lớp học: ……………..

- Số giáo viên, học sinh tham gia Ngày Sách Việt Nam do nhà trường tổ chức: ……

2. Nhận xét đánh giá chung

2.1. Ưu điểm:

Đa số những em học sinh xuất hiện thư viện tham gia thực sự nhiệt tình, năng nổ.

Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thì những em tích cực tham gia đọc sách, báo thực sự đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào những giờ ra chơi, ngoài giờ học

Các em xuất hiện thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, những em còn tham gia đọc, nghiên cứu những loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ, sách lịch sử …

Các em tham gia đọc hăng say, một vài em con biết tìm những loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập như em ………………………….. lớp …

Số lượng những em tham gia tương đối đông.

Các em có ý thức bảo toàn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

Các loại sách thu được đa số đều được đùm bọc cẩn trọng, đầy đủ những khối lớp.

2.2. Hạn chế

Vì sách từng qua sử dụng phải nhiều sách còn bị viết bẩn, bị nhàu.

Vài học sinh không có ý thức tham gia quyên góp sách.

Vài em khi tham gia đọc còn chuyện trò riêng.

Đa số những em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tạp chí.

3. Đề xuất kiến nghị Phòng GD&ĐT:

Lập kế hoạch chỉ đạo thực hiện Ngày Sách Việt Nam ngay từ đầu năm học.

Tổ chức một vài hoạt động của Thư viện cấp huyện.

Trên đây là thông báo kết quả triển kđôi thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 của trường…………………..

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (thông báo);

- Lưu (VT); (Thư viện)

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

.........................................


Link Tải Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam mới nhất:

Tải về máy (190,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)