Tải Báo cáo tổng hợp tồn kho

Link Tải Báo cáo tổng hợp tồn kho chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Báo cáo tổng hợp tồn kho

Bộ, Sở: ……….

Đơn vị: …………

BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO

Tháng:........................................

Loại:...........................................

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Báo cáo tổng hợp tồn kho mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)