Tải Biên bản đánh giá tiết dự giờ

Link Tải Biên bản đánh giá tiết dự giờ chính thức:

Tải về máy (102,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Biên bản đánh giá tiết dự giờ được lập ra để đánh giá tiết dạy khi dự giờ của giáo viên. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian diễn ra giờ dạy, thành phần tham gia, ưu và khuyết điểm của giờ dạy để rút kinh nghiệm từ tiết dạy đó. Mời những bạn chung tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ tại đây:


Mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ

Trường……………………..

Tổ:……………………........

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BIÊN BẢN
(V/v rút kinh nghiệm tiết dạy)

I/ PHẦN MỞ ĐẦU

- Tiến hành rút kinh nghiệm tiết dạy vào lúc ... giờ ... phút, ngày ..... tháng ..... năm 201…

- Tại Trường: ………………………………………………………………………………..

- Tiết dạy của thầy (Cô) : ................................................................

- Môn ................... Lớp .......... Tiết .......... Buổi ...................

- Tên bài: ...............................................……….....................................................................

- Thuộc tiết : ................. của phân phối chương trình

* Người rút kinh nghiệm:

1/ ...........................................................................

2/ ...........................................................................

3/ ...........................................................................

II/ NỘI DUNG

1/ Ưu điểm:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2/ Khuyết điểm:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II/ KẾT THÚC

  • Thống nhất đánh giá tiết dạy cùng số điểm ............................. Loại ...................
  • Biên bản kết thúc vào lúc .........giờ ........ phút với ngày

GV dự thống nhất ký tên

1/..............................................................

2/...............................................................

3/...............................................................

4/...............................................................

..................., ngày ……./……./ 201

 Người dạy

 

 

………………………………...........


Link Tải Biên bản đánh giá tiết dự giờ mới nhất:

Tải về máy (102,9 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)