Tải Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Link Tải Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức chính thức:

Tải về máy (103,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Trong buổi họp chi bộ đề nghị xác nhận Đảng viên chính thức, thì không thể thiếu biên bản. Vậy mời những bạn chung tham khảo Mẫu 12-KNĐ để biết cách viết biên bản xét chuyển Đảng chính thức.

Mẫu 12 - KĐN

ĐẢNG BỘ .............................................

CHI BỘ: ................................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20.....


BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ
Đề nghị xác nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày ...... tháng ...... năm ........, chi bộ ............................................... từng họp để xét, đề nghị xác nhận đảng viên dự bị ............................................................ biến thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng viên của chi bộ .......... đảng viên, trong đấy chính thức ......... đồng chí, dự bị ......... đồng chí.

Có mặt: .......................... đ/c, đ/v chính thức ............ đ/c, dự bị ................. đ/c

Vắng mặt ............. đảng viên, trong đấy chính thức .............. đồng chí, dự bị .............. đồng chí.

Chủ trì hội thảo: đồng chí .........................................., chức danh

Thư ký hội thảo: đồng chí ..........................................

Lúc nghe thông báo và bàn bạc, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của đã người)

Đối chiếu cùng Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành xác nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức .................... đ/c (đạt ........... %) so cùng tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức ko tán thành: .................... đ/c (chiếm ........... %) cùng lý do:

.................................................................................................................................................................................

Đề nghị Đảng ủy ............................................................, xác nhận đảng viên dự bị ...................................... biến thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ trìThư

 


Link Tải Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức mới nhất:

Tải về máy (103,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)