Tải Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

Link Tải Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Biên bản họp giải quyết khiếu nại/tố cáo
V/v:……........

Hôm nay, vào hồi……………giờ, ngày……………..tháng……….năm

Tại……………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:……………………………………………………………

1, Ông (bà):……………………………Chức vụ………………………

2, Ông (bà):……………………………Chức vụ……………………..

3, Ông (bà):……………………………Chức vụ………………………

4, Ông (bà):……………………………Chức vụ………………………

Để xác minh vụ việc :…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

làm việc cùng người khiếu nại, tố cáo.

1, Ông (bà):…………………………..Chức vụ………………………..

2, Ông (bà):…………………………..Chức vụ………………………..

Nội dung buổi làm việc.

Người chủ trì tóm tắt nội dung khiếu nại/tố cáo và việc xác minh:…….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Lúc nghe nội dung, những bên trình bày như sau:…………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Buổi làm việc kết thúc hồi ………giờ, ngày……..tháng………….năm , từng đọc lại, mọi người với nghe thống nhất ký tên.

Người được mời

(ký, ghi rõ họ tên)

Người chủ trì

(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản

(ký, ghi rõ họ tên)


Link Tải Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)