Tải Biên bản xét kỷ luật lao động

Link Tải Biên bản xét kỷ luật lao động chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Biên bản xét kỷ luật lao động

DOANH NGHIỆP
_______


Số …./BB – DN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

BIÊN BẢN
Về việc xét kỷ luật lao động

Hôm nay, vào hồi……..giờ…….ngày……..tháng………năm……….

Tại vị trí:……………………………………………………………………………..

Hội đồng kỷ luật ……(tên doanh nghiệp)…………….gồm có:

1 – Ông (Bà):………………………………………Chủ tịch hội đồng.

2 – Ông (Bà):………………………………………Đại diện Ban CHCĐ.

3 – Ông (Bà):………………………………………Đại diện CNVC

Họp xét kỷ luật Ông (Bà):

- Họ tên:…………………………………

- Sinh ngày……..tháng……..năm………

- Quê quán:…………………………………Trú quán:……………………………….

- Nghề nghiệp:…………………………….. Bậc lương:……………………………..

- Hệ số lương:……………………………………………………………………………

Vì từng vi phạm kỷ luật lao động.

Hội đồng kỷ luậ nhất trí đề nghị ……(giám đốc doanh nghiệp)…..thi hành kỷ luật Ông (Bà) ………….bằng hình thức kỷ luật:………………

Cuộc họp kết thúc lúc…..giờ…..ngày……..tháng……..năm……….

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Biên bản xét kỷ luật lao động mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)