Tải Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06

Link Tải Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06 - Biểu mẫu

Mẫu CBTT-06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTCngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ bảo cho việc Công bố thông báo
trên thị trường chứng khoán)

Tên cty quản lý quỹ ..

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Năm)

................................................................................................................................................................

Tổng Giám đốc (Giám đốc)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Link Tải Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)