Tải Cấu trúc máy tính

Link Tải Cấu trúc máy tính chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Trong kỹ thuật máy tính, kiến trúc máy tính là tạo ra khái niệm và cấu trúc hoạt động cơ bản của một hệ thống máy tính. Nó là 1 bản tạo ra (blueprint) miêu tả có tính chất tính năng về những yêu cầu (nổi bật là tốc độ và những truy cập tương hỗ) và những sự thi hành tạo ra cho những bộ phận khác nhau của một máy tính - tập trung chủ kém vào việc CPU hoạt động như vậy nào và truy cập những chỗ ở trong bộ nhớ bằng việc nào.


Nội dung chính của tài liệu gồm có:

Chương 1: Kiến trúc căn bản của máy tính
Chương 2: Bus và truyên thông báo trong máy tính
Chương 3: Bộ nhớ
Chương 4: Các phương pháp Vào-Ra dữ liệu
Chương 5: Các thiết bị ngoại vi


Link Tải Cấu trúc máy tính mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)