Tải Complete Protection System - Talos

Link Tải Complete Protection System - Talos chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Complete Protection System - Talos

Complete Protection System - Talos là 1 proxy máy chủ nhanh, có thể cấu hình để lọc lưu lượng Internet ko ưng ý. Nội dung có thể được lọc từ chính sách người sử dụng có thể tùy chỉnh cao hay chính sách rộng rãi của tổ chức. Hoàn thiện cùng Web caching để tăng tốc việc truy cập web của bạn.
Talos cho phép doanh nghiệp của bạn hay mạng gia đình có thể lọc lưu lượng Internet trên cơ sở người sử dụng hay mạng. Nó giúp sự nhận thực người sử dụng bằng trình duyệt và tương thích cùng cả đôi giao thức HTTP và HTTPS.


Link Tải Complete Protection System - Talos mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)