Tải Công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài

Link Tải Công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài

TÊN ĐƠN VỊ: [TEN DON VI]

Số: [SO]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

[DIA DIEM], ngày [NGAY THANG NAM]

Kính gửi: [TEN DON VI CAP TREN]

- Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3-10-1996 và Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 3-12-1999 của Chính phủ cho việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại những doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo thông tư số: [SO THONG TU]/TT-BLĐTBXH ngày [NGAY THANG] năm 1999 của Bộ Lao động – hương binh và cộng đồng;

- Xét đơn xin tuyển người nước ngoài của: [TEN DOANH NGHIEP TUYEN DUNG LAO DONG];

Bộ, UBND tỉnh, TP, Hội đồng quản trị Tổng cty [TEN DON VI CAP TREN CHAP THUAN]

1. Chấp thuận cho cty: [TEN DOANH NGHIEP TUYEN DỤNG LAO DONG]

Được tuyển [SO NGUOI] người nước ngoài để làm những công việc sau đây:

a/ [NOI DUNG CONG VIEC] thời hạn [SO NAM] năm

b/ [NOI DUNG CONG VIEC] thời hạn [SO NAM] năm

c/ [NOI DUNG CONG VIEC] thời hạn [SO NAM] năm

2. Công ty (doanh nghiệp, tổ chức) nên làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)