Tải Công văn số 1511/TCHQ-GSQL

Link Tải Công văn số 1511/TCHQ-GSQL chính thức:

Tải về máy (357,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Công văn số 1511/TCHQ-GSQL - Hướng dẫn về hiệu lực Giấy thu nhận bản công bố hợp quy ATTP

Ngày 22/03/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1511/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Công văn có hiệu lực nói từ khi ban hành. Theo đó, chỉ bảo mới về hiệu lực sử dụng của Giấy thu nhận bản công bố hợp quy an toàn thực phẩm (Giấy thu nhận) của những SP từng được cấp phép trước ngày 02/02/2018, cụ thể:
 • Trường hợp SP từng được cấp Giấy thu nhận còn giá trị hiệu lực thì được miễn kiểm tra nhà nước về ATTP khi nhập khẩu.
 • Việc nộp Giấy thu nhận thực hiện như đối cùng Giấy thu nhận đăng ký bản công bố SP.
 • Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 105/2017/NĐ-CP thì rượu nhập khẩu cần được cấp giấy thu nhận trước khi nhập khẩu, việc DN nộp bản tự công bố SP vẫn sẽ được chấp nhận để làm thủ tục theo quy định trên.
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TNG CỤC HẢI QUAN
  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 1511/TCHQ-GSQL
  V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
                 Kính gửi: Cục Hải quan những tỉnh, TP.Tiếp theo công văn số 1267/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2018 chỉ bảo thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật an toàn thực phẩm; Trên cơ sở kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi làm việc cùng Cục Hải quan TP. Hải Phòng ngày 14/03/2018 và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ngày 15/03/2018 về tình trạng triển kđôi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nêu trên; Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan chỉ bảo cho vào một vài nội dung như sau:1. Về Giấy thu nhận đăng ký bản công bố SP:Cục Hải quan những tỉnh, TP chỉ bảo doanh nghiệp thực hiện theo chỉ bảo tại điểm 2 công văn số 1267/TCHQ-GSQL dẫn trên. Người kđôi hải quan chỉ nên nộp lần đầu bản chụp Giấy thu nhận đăng ký bản công bố SP (bản sao có công nhận của doanh nghiệp) khi làm thủ tục hải quan tại Chi cục; Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lập cơ sở dữ liệu để theo dõi, kiểm tra đối chiếu, ko yêu cầu người kđôi hải quan nên nộp cho những lần nhập khẩu tiếp theo, đồng thời scan 01 bản gửi Tổng cục Hải quan (Cục GSQL về Hải quan, email: vugsqlcustoms.gov.vn) để tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc phân luồng, kiểm tra hải quan.2. Về vận dụng Giấy thu nhận bản công bố hợp quy/ Giấy thu nhận bản công bố hợp quy định an toàn thực phẩm:Tại khoản 1 Điều 42 quy định những SP từng được cấp Giấy thu nhận bản công bố hợp quy và Giấy công nhận công bố hợp quy định an toàn thực phẩm trước ngày Nghị định 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực được tiếp tục sử dụng xuất hiện khi hết thời hạn ghi trên giấy và hết thời hạn sử dụng của SP. Về việc này, Tổng cục Hải quan chỉ bảo như sau:a) Trường hợp SP của tổ chức, riêng tư từng được cấp Giấy thu nhận bản công bố hợp quy/ Giấy thu nhận bản công bố hợp quy định an toàn thực phẩm còn giá trị hiệu lực thì được vận dụng miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.b) Việc nộp Giấy thu nhận bản công bố hợp quy/ Giấy thu nhận bản công bố hợp quy định an toàn thực phẩm thực hiện như đối cùng Giấy thu nhận đăng ký bản công bố SP.c) Đối cùng SP rượu nhập khẩu:Theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh rượu thì rượu nhập khẩu cần được cấp Giấy thu nhận bản công bố hợp quy hay Giấy công nhận công bố hợp quy định an toàn thực phẩm (đối cùng rượu không có quy chuẩn kỹ thuật) trước khi nhập khẩu.Việc doanh nghiệp nộp bản tự công bố SP theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì được chấp nhận để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP dẫn trên.3. Về cơ quan kiểm tra nhà nước đối cùng thực phẩm nhập khẩu:Theo quy định tại những Điều 15, 18, 19, 37, 38, 39, những Bộ Y Tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương có trách nhiệm giao hay chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối cùng SP thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Nhưng, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có được hiệu lực từ khi ký (ngày 02/02/2018), tuy nhiên hiện nay cơ quan hải quan chỉ được danh bạ những cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế chỉ định (công văn số 730/ATTP-KN ngày 28/02/2018), do vậy, trong khi chờ đợi những Bộ công bố Danh sách những cơ quan được giao hay chỉ định thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, cơ quan hải quan căn cứ Thông báo kết quả công nhận thực phẩm đạt/ ko đạt yêu cầu nhập khẩu do những cơ quan từng được những Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP để quyết định bằngn hàng hóa.4. Về mục tiêu nên kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm:Tại Phụ lục II, III, IV ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP phân công Danh mục những SP/nhóm SP thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện nay, những Bộ từng ban hành Danh mục những SP thực phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP. Nhưng, Nghị định 38/2012/NĐ-CP từng hết hiệu lực, do vậy trong khi chờ đợi những Bộ ban hành Danh mục hàng hóa thuộc mục tiêu nên kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, cơ quan hải quan tiếp tục căn cứ những Danh mục từng được những Bộ ngành ban hành theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP để xử lý thủ tục hải quan theo quy định; Đối cùng những mặt hàng ko thuộc Danh mục ban hành kèm Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì ko yêu cầu nên kiểm tra an toàn thực phẩm.Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu thuộc những Danh mục những SP, hàng hóa tại Phụ lục II, III, IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP tuy nhiên chưa được chi tiết tại những Danh mục từng được những Bộ ngành công bố thì cơ quan hải quan căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính để áp mã số HS và vận dụng chính sách quản lý theo quy định.5. Các chứng từ nên nộp theo phương thức kiểm tra giảm:Tại những Điều 16, 18, 19 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định phương thức kiểm tra giảm vận dụng tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 01 năm do cơ quan hải quan chọn lựa bất kỳ và thực hiện kiểm tra hồ sơ. Để có cơ sở thực hiện phân luồng kiểm tra hồ sơ theo tỷ lệ tối đa 5% theo quy định tại Điều 19, Cục Hải quan những tỉnh, TP chỉ đạo Chi cục Hải quan chỉ yêu cầu người kđôi hải quan nộp lần đầu những chứng từ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 18 (bản sao có công nhận của doanh nghiệp) khi làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục. Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lập cơ sở dữ liệu để theo dõi, kiểm tra đối chiếu, ko yêu cầu người kđôi hải quan nên nộp cho những lần nhập khẩu tiếp theo, đồng thời scan 01 bản gửi Tổng cục Hải quan (Cục GSQL về Hải quan, email: vugsqlcustoms.gov.vn) để tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc phân luồng, kiểm tra hải quan.Tổng cục Hải quan thông tin để những đơn vị được biết, thực hiện. Trong các giai đoạn thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan những tỉnh, TP tổng hợp, thông báo Tổng cục Hải quan (qua Cục GSQL về Hải quan) để có chỉ bảo cụ thể./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;

  - Văn phòng Chính phủ (để b/c);
  - TT Vũ Thị Mai (để b/c);
  - TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
  - Các Bộ: Y tế, Công Thương, NN&PTNT, Tư Pháp; VCCI (để phối hợp);
  - Cục QLRR, Cục CNTT&TKHQ (để th/h);
  - Lưu: VT, GSQL (3b).
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Ngọc Anh


  Link Tải Công văn số 1511/TCHQ-GSQL mới nhất:

  Tải về máy (357,7 KB)
  Link dự phòng 1 (Hoạt động)
  Link dự phòng 2 (Hoạt động)
  Link dự phòng 3 (Hoạt động)