Tải CrazyBackup 1.1

Link Tải CrazyBackup 1.1 chính thức:


CrazyBackup 1.1

CrazyBackup là 1 phần mềm có thể hỗ trợ bạn sao lưu những Folder và tệp được chọn. Bạn so thể chọn lựa để sao chép toàn bộ tệp hay chỉ những tệp mới hơn hay tất cả những tệp khác. Chương trình là miễn phí hoàn toàn và dễ sử dụng.
(theo CrazyPixels)