Tải DameWare Mini Remote Control (32-bit)

Link Tải DameWare Mini Remote Control (32-bit) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


DameWare Mini Remote Control (32-bit) - Hỗ trợ người quản trị có thể điều khiển một máy tính từ xa

Đối cùng người quản trị, việc điều khiển máy tính bằng mạng là thực sự quan trọng. Với những máy sử dụng hệ điều hành Windows XP/2003/ Vista, có thể sử dụng những chức năng có sẵn như Remote Desktop, Terminal Service, hay sử dụng những chương trình của hãng thứ 3 để điều khiển như PC Anywhere, NetOF,… Các chương trình trên kể chung đều có 2 thành phần, một thành phần được cài trên máy Local và một thành phần được cài trên máy Remote. Lúc sử dụng, thông hay người quản trị phải cài đặt, cấu hình những thành phần trên máy Remote đó. DameWare Mini Remote Control (DWMRC) 8.0 là 1 chương trình giúp người quản trị có thể điều khiển một máy tính từ xa. DWMRC có một chức năng rất hoặc là giúp việc cài đặt thành phần trên máy Remote từ xa mà ko phải ngồi trực tiếp tại máy đó. Bài viết này sẽ chỉ bảo chung về DWMRC để người đọc có thể chọn lựa nó khi có ý định điều khiển những máy Windows từ xa. Cũng như những chương trình cho phép điều khiển desktop của máy Remote, DWMRC gồm 2 thành phần: - Chương trình chính đi trên máy Local – Mini Remote Control (file đi là DWRCC.EXE). - Chương trình dạng service đi trên máy Remote – Mini Remote Control Agent Service (file đi là DWRCS.EXE). Agent Service phải được cài đặt và đi trên máy Remote. Việc cài đặt có thể được thực hiện khi tạo một truy cập, hay cài đặt thủ công. Yêu cầu: - Hãy có UserID và Password thuộc nhóm Administrator trên máy Remote. - “File & Printer Sharing” phải được cho phép trên máy Remote. - Mục Admin$ phải được share (share) trên máy Remote. - Các cổng IP quan trọng cho File & Printer Sharing là 137-139/445 phải được mở trên tất cả những thiết bị router/firewall ở giữa đôi máy Local và Remote và những phần mềm firewall trên máy Remote (như chức năng firewall của XP Service Pack 2, Zone Alarm,…). - Lúc truy cập bằng Internet, Agent Service lắng nghe ở cổng TCP ngầm định là 6129. Phải cấu hình port forwarding trên Router/ Firewall xuất hiện cổng này. - Hệ điều hành giúp trên máy Local/Remote: Windows NT/2000/XP Pro/2003/Vista. Trên máy Remote, nếu sử dụng XP, cần bỏ chức năng “Simple File Sharing”.


Link Tải DameWare Mini Remote Control (32-bit) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)