Tải Danh mục biểu mẫu quyết định Tổng cục thi hành án dân sự

Link Tải Danh mục biểu mẫu quyết định Tổng cục thi hành án dân sự chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Danh mục biểu mẫu quyết định Tổng cục thi hành án dân sự - Ban hànhkèm theo Thông tưsố 09/2011/TT-BTP ngày 30 tháng 5năm 2011củaBộ Tư pháp

DANH MỤC BIỂU MẪU QUYẾT ĐỊNH TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tư pháp)

Mẫu số: A 01-THA
(Ban hành theo TT số: 09/TT-BTP
ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Số: ......./QĐ-TCTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày...... tháng ..... năm 20....

QUYẾT ĐỊNH
Giải quyết khiếu nại của
: ...............................

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Xét đơn của ông (bà):...................................................., chỗ ở..........................
.......................................................................... khiếu nại .........................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................ (nêu nội dung khiếu nại) ................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ................................. trông thấy:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................ (bình luận, đánh giá) ........................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Từ những căn cứ và nhận định trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp nhận (ko chấp nhận) khiếu nại của:.........................chỗ ở:....................................
................................................................................................................... (nêu rõ chấp nhận phần nào, chấp nhận một phần hoặc toàn bộ)..... ......................................................................................................
.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
………(nêu biện pháp giải quyết nếu có).........................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự .........................................., người được thi hành án, người nên thi hành án và những người có ảnh hưởng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực nói từ khi ký.

Quyền khiếu nại tiếp xuất hiện Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 ngày nói từ khi được Quyết định này (nếu là quyết định xử lý khiếu nại lần đầu)./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c);
- Viện KSNDTC;
- Vụ GQKNTC;
- Trung tâm DLTT & TK THADS;
- Lưu: VT, HS.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết


Link Tải Danh mục biểu mẫu quyết định Tổng cục thi hành án dân sự mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)