Tải Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên

Link Tải Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương hay xuyên - Ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương hay xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương đều đặn ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương đều đặn, nâng bậc lương trước thời hạn đối cùng công chức, viên chức và người lao động.

Tên đơn vị: …………………….Mẫu số 1

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN QUÝ .... NĂM ...

(Kèm theo Công văn số .../ngày ... tháng ... năm ...)

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Chức danh/
chức danh

Ngạch/chức
danh nghề nghiệp,
bậc lương hiện hưởng

Nam

Nữ

Ngạch/chức
danh nghề
nghiệp

Bậc

Hệ số

Thời tính
nâng bậc
lương lần
sau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

……., ngày …… tháng …… năm ……

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Link Tải Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)