Tải Điều kiện và thủ tục vay vốn ở Agribank

Link Tải Điều kiện và thủ tục vay vốn ở Agribank chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Khách hàng vay vốn

Khách hàng vay vốn của AGRIBANK gồm có những pháp nhân và riêng tư Việt Nam như: Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, cty trách nhiệm hữu hạn, cty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và những tổ chức khác có đủ những điều kiện quy định tại Điều 94 Bộ Luật dân sự; Cá nhân; Hộ gia đình; Tổ hợp tác; Doanh nghiệp tư nhân; Công ty hợp danh và những pháp nhân và riêng tư nước ngoài.


Đối tượng cho vay

AGRIBANK sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, những dự án đầu tư, tiêu sử dụng, phục vụ đời sống, xuất nhập khẩu, xuất khẩu lao động,… trừ những mục tiêu mà pháp luật cấm.

Các hình thức tín dụng

AGRIBANK cấp tín dụng dưới nhiều hình thức phong phú nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về vốn cho khách hàng.


Phân theo thời hạn vay vốn:

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống và những dự án đầu tư phát triển, AGRIBANK tìm hiểu cho khách hàng vay theo những thể loại:

 • Cho vay ngắn hạn là những khoản vay có thời hạn cho vay xuất hiện 12 tháng;
 • Cho vay trung hạn là những khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng xuất hiện 60 tháng;
 • Cho vay dài hạn là những khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên.

Phân theo phương thức cho vay:

Trên cơ sở nhu cầu của khách hàng và năng lực kiểm tra, gigiết hại của Ngân hàng, AGRIBANK thỏa thuận cùng khách hàng vay cho việc chọn lựa những phương thức cho vay sau đây:

 • Cho vay đã lần: vận dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn đã lần.
 • Cho vay theo hạn mức tín dụng: vận dụng cùng khách hàng vay ngắn hạn có nhu cầu vay vốn đều đặn, kinh doanh yên ổn.
 • Cho vay theo dự án đầu tư: khách hàng vay vốn để thực hiện những dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và những dự án đầu tư phục vụ đời sống.
 • Cho vay hợp vốn: Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn lớn, thời hạn vốn vay rất dài, AGRIBANK sẽ đứng ra làm đầu mối sắp đặt, huy động những nguồn vốn từ nhiều định chế tài chính khác nhau trong và ngoài nước để với đầu tư vào một hoặc nhiều dự án.
 • Cho vay trả góp: khách hàng vay vốn cùng thỏa thuận sẽ hoàn trả gốc và lãi thành nhiều kỳ trong thời hạn cho vay.
 • Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: AGRIBANK cam kết bảo đảm sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng tất yếu.
 • Cho vay bằng nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: AGRIBANK chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động (ATM) hay điểm ứng tiền mặt là đại lý của AGRIBANK.
 • Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà AGRIBANK thỏa thuận bằng giấy tờ chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng hợp cùng những quy định của Chính phủ và NHNN Việt Nam về hoạt động thanh toán qua những tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
 • Các phương thức cho vay khác mà pháp luật ko cấm; hợp cùng quy định tại Quy chế này và điều kiện hoạt động kinh doanh của AGRIBANK và đặc điểm của khách hàng vay.

Điều kiện vay vốn

Để được vay vốn AGRIBANK, khách hàng nên thỏa mãn một vài tiêu chí tất yếu theo quy định của Pháp luật và những quy định của AGRIBANK trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi cho cả khách hàng và ngân hàng:

A. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ PHÁP NHÂN VÀ CÁ NHÂN VIỆT NAM:

AGRIBANK tìm hiểu và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ những điều kiện sau:

 • Có khả năng pháp luật dân sự, khả năng hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật
 • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
 • Có năng lực tài chính bảo đảm trả nợ trong thời hạn cam kết:
  1. Có vốn tự có tham gia vào dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống theo quy định.
  2. Kinh doanh có hiệu quả: có lãi; trường hợp lỗ thì nên có phương án khả thi khắc phục lỗ bảo đảm trả nợ trong thời hạn cam kết.
  3. Không có nợ khó đòi hay nợ quá hạn trên 6 tháng tại AGRIBANK.
 • Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hay có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi.
 • Thực hiện những quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, NHNN Việt Nam và chỉ bảo của AGRIBANK.

B. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY LÀ PHÁP NHÂN VÀ CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI:

Khách hàng vay là pháp nhân và riêng tư nước ngoài nên có khả năng pháp luật dân sự và khả năng hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp nhân đấy có quốc tịch hay riêng tư đấy là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đấy được Bộ Luật dân sự của nước Cộng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam, những giấy tờ pháp luật khác của Việt Nam quy định hay được điều ước quốc tế mà Cộng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam ký kết hay tham gia quy định.


Hồ sơ vay vốn

Tùy theo loại khách hàng, phương thức cho vay, bộ hồ sơ vay vốn gồm có những 3 loại chính: Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ kinh tế, Hồ sơ vay vốn. Cụ thể:

1) Đối cùng pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, cty hợp danh:

a) Hồ sơ pháp lý:

Tùy theo loại hình doanh nghiệp, nếu thiết lập quan hệ tín dụng lần đầu nên gửi xuất hiện AGRIBANK những văn bản (bản sao có công chứng) sau:

 • Quyết định thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân);
 • Quyết định xẻ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc (giám đốc), kế toán trưởng; quyết định xác nhận ban quản trị, chủ nhiệm hợp tác xã;
 • Đăng ký kinh doanh;
 • Giấy phép hành nghề (nếu có);
 • Giấy phép đầu tư (đối cùng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);
 • Biên bản góp vốn, danh bạ thành viên sáng lập (cty cổ phần, cty trách nhiệm hữu hạn, cty hợp danh);
 • Các thủ tục về kế toán theo quy định của ngân hàng.

b) Hồ sơ kinh tế:

 • Kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong kỳ;
 • Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh kỳ gần nhất.

c) Hồ sơ vay vốn:

 • Giấy đề nghị vay vốn;
 • Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống;
 • Các chứng từ có ảnh hưởng (xuất trình khi vay vốn);
 • Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.

2) Đối cùng hộ gia đình, riêng tư, tổ hợp tác:

a) Hồ sơ pháp lý:

 • Đăng ký kinh doanh đối cùng riêng tư nên đăng ký kinh doanh;
 • Hợp đồng hợp tác (đối cùng tổ hợp tác);
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện (nếu có).

b) Hồ sơ vay vốn:

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp vay vốn ko nên thực hiện bảo đảm bằng tài sản:

 • Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn.

Hộ gia đình, riêng tư, tổ hợp tác (trừ hộ gia đình được quy định tại điểm trên):

 • Giấy đề nghị vay vốn;
 • Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
 • Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định.

Ngoài những hồ sơ từng quy định như trên, đối với:

Hộ gia đình, riêng tư vay qua tổ vay vốn nên có thêm:

 • Biên bản thành lập tổ vay vốn;
 • Hợp đồng làm dịch vụ.

Hộ gia đình, riêng tư vay bằng doanh nghiệp, nên có thêm:

 • Hợp đồng làm dịch vụ.

Doanh nghiệp vay để chuyển tải vốn cho hộ gia đình, riêng tư nên có thêm:

 • Hợp đồng cung ứng vật tư, tiền vốn cho hộ gia đình, riêng tư nhận khoán;
 • Danh sách hộ gia đình, riêng tư đề nghị ngân hàng cho vay.

3) Khách hàng vay nhu cầu đời sống:

Giấy đề nghị vay vốn.

Riêng khách hàng từng là hưởng lương vay vốn nhu cầu đời sống nên có công nhận của cơ quan quản lý lao động hay cơ quan quản lý chi trả thu nhập. AGRIBANK có thể thỏa thuận cùng người vay vốn và những cơ quan quản lý kể trên cho việc người vay ủy quyền cho cơ quan, đơn vị trả nợ cho AGRIBANK từ những khoản thu nhập của mình.

 • Hồ sơ bảo đảm tiền vay theo quy định (nếu nên thực hiện vay vốn có bảo đảm bằng tài sản).

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Theo Agribank


Link Tải Điều kiện và thủ tục vay vốn ở Agribank mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)