Tải Đơn đăng ký làm việc - Application form

Link Tải Đơn đăng ký làm việc - Application form chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đơn đăng ký làm việc - Application form

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

........., ngày..... tháng.... năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM VIỆCAPPLICATION FORM

Kính gửi: (To).............................................................................................

Tên tôi là (viết chữ in hoa):.........................................................................
Full name (in capital)

Ngày tháng năm sinh:.................................................................... Nam/Nữ
Date of birth (D-M-Y) Male/female

Quốc tịch:......................................................................................................
Nationality

Số hộ chiếu...............................................Ngày cấp....................................
Passport number: Date of issue

Nơi cấp...........................................................................................................
Place of issue

Trình độ học vấn:............................................................................................
Education:

Trình độ chuyên môn tay nghề:......................................................................
Professional qualification:

Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo):.......................................................
Foreign language(Proficiency)

Lúc nghiên cứu nội dung thông tin tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi nhìn bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào địa điểm:........ cùng thời hạn làm việc:...................................
Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of........ forthe working period of

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Đơn đăng ký làm việc - Application form mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)