Tải Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Link Tải Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

Kính gửi: Sở Y tế TP ..................

Tôi tên là: .............................................................................................

Ngày sinh: ........................................ Số CMND:.......................................

Địa chỉ hay trú: .................................................................................

Điện thoại: .....................................................................................

Bằng cấp chuyên môn: ................................. Năm tốt nghiệp: .................

Đã công tác trong ngành dược từ năm ........... xuất hiện nay như sau:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Lúc nghiên cứu Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, những quy chế chuyên môn về dược hiện hành, Pháp lệnh Hành nghề Y Dược tư nhân và Thông tư chỉ bảo về hành nghề y dược tư nhân. Kính đề nghị Sở Y tế TP Đà Nẵng cấp Chứng chỉ hành nghề loại hình: .........................................................

Về đạo đức nghề nghiệp tôi xin cam đoan ko thuộc mục tiêu quy định tại điều 6 của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng);

Lý lịch riêng tư (có công nhận của chính quyền địa phương hay thủ trưởng cơ quan đang công tác);

Bản sao Quyết định nghỉ hưu (nếu có);

Giấy chứng nhận thời gian thực hành;

Giấy khám sức khỏe để hành nghề (cơ sở khám từ cấp quận huyện trở lên);

Bản cam kết thực hiện đúng quy định của luật BVSKND, pháp lệnh HNYDTN, giấy tờ chỉ bảo và những quy chế chuyên môn có ảnh hưởng;

Bản sao CMND, hộ khẩu;

02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm.

Ý kiến của thủ trưởng cơ quan
Đồng ý cho phép HNDTN ngoài giờ

..., ngày .... tháng .... năm …

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


Link Tải Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)