Tải Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Link Tải Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng - Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình xử lý hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm cộng đồng hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình xử lý hưởng những chế độ bảo hiểm cộng đồng.

Mẫu số 16A-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm cộng đồng tỉnh/TP ........................

Tên tôi là: ..................................... Sinh ngày .......... tháng ........... năm ...............

Số CMND ................................... Cấp ngày ......... tháng ....... năm ............ tại …..

…………………………………… Số ĐT (nếu có): ...........................................

Theo hồ sơ hưởng BHXH, tôi còn có tên ......................., sinh ngày ....../....../....... (1)

Hiện đang hưởng chế độ .................................................. tại chỗ ở ....................

Số hồ sơ ............................................................................................................

Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có): .............................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm cộng đồng tỉnh/TP ....................................... xử lý cho tôi được chuyển xuất hiện hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng tại nơi cư trú mới theo chỗ ở (2): .................;

Tôi xin đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lúc đầu tại (3): .........................

Tôi đề nghị được nhận lương hưu qua tài khoản riêng tư của tôi như sau: Chủ tài khoản: …………………………, số tài khoản:

…..……..., mở tại Ngân hàng……………………….., chi nhánh ….....................….(4)./.

......, ngày .... tháng ... năm ...

Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú mới (4)

(Ký, đóng dấu)

......., ngày ..... tháng ... năm ....

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Trường hợp giữa hồ sơ hưởng BHXH và CMND ko thống nhất về họ tên, tên đệm, ngày, tháng, năm sinh thì kđôi bổ sung nội dung này, nếu thống nhất thì gạch chéo;

- (2) Ghi đầy đủ chỗ ở: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, TP), tỉnh, TP;

- (3) Nơi KCB lúc đầu do riêng tư chọn lựa cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Trạm y tế xã, hay Bệnh viện đa khoa huyện/tương ứng, hay những cơ sở KCB khác theo phân cấp của ngành Y tế); nếu thuộc mục tiêu người có công cùng cách mạng thì ghi rõ thuộc mục tiêu người có công cùng cách mạng sau tên cơ sở khám chữa bệnh từng đăng ký.

- (4) Trường hợp có yêu cầu nhận lương hưu qua tài khoản riêng tư thì ghi đầy đủ thông báo vào nội dung này, nếu ko thì gạch chéo.

- (5) Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú mới công nhận. Trường hợp có bản sao hộ khẩu hay trú hay bản sao giấy đăng ký tạm trú tại nơi cư trú mới đính kèm thì ko cần công nhận của chính quyền địa phương.

Các bạn được phép kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu sau: Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ đợi hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng - Mẫu số 16B-HSB.


Link Tải Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)