Tải Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Link Tải Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Mẫu số: 05/GPXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: .............................

Tôi tên: ......................sinh năm:.......

Chứng minh nhân dân số: ............do:.................. cấp ngày: ..........

Địa chỉ hay trú:........................

Số nhà:....... đường: .......phường (xã): .........quận (huyện): ...........

Là chủ đầu tư công trình:.... tại số: ....đường:....phường (xã): ....quận (huyện): .....từng được …cấp Giấy phép xây dựng số:…ngày..tháng…..năm…

Lý do xin gia hạn:........................

Đính kèm:
- Giấy phép xây dựng (bản chính)
Tp.Hồ Chí Minh, ngày......tháng.......năm........
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ và tên)


Link Tải Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)