Tải Đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể

Link Tải Đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể chính thức:

Tải về máy (273,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể - Mẫu đơn xin thanh toán tiền bảo hiểm thân thể

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và tải lên ngay sau đây. Đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể là mẫu đơn được lập ra để ghi chép cho việc thanh toán tiền bảo hiểm thân thể. Mẫu đơn nêu rõ thông báo người đề nghị thanh toán. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN BẢO HIỂM THÂN THỂ

(Dùng cho phụ huynh làm thay khi HS,SV,HV tử vong)

Kính gửi: Công ty Bảo hiểm .................................................................................

Tên tôi là:................................................................................................................

Là: …......………….. em ………..……………...…………...., nguyên là HS,SV, HV

Lớp : ………… ngành: …………., khoa: …………………, Trường.........................

Tôi làm đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể cho ……………….……….. bị ...................... ngày....... tháng.......năm..........

Cháu ................................ từng tham gia bảo hiểm thân thể năm học 20......- 20.......tại Công ty bảo hiểm ………....................………...

Hồ sơ kèm theo gồm:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Công ty bảo hiểm …………….... xử lý thanh toán tiền bảo hiểm thân thể cho............................................................

Rất mong sự trợ giúp của Quý cơ quan.

 

............, ngày...tháng...năm...

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG..................... XÁC NHẬN

Anh (chị):......................................................., Sinh ngày: .................................

Nguyên là…................ lớp: ...............ngành: .........................., khoa: ..........................., Trường ............. từng tham gia bảo hiểm thân thể năm học 20... - 20...... Đề nghị Công ty Bảo hiểm ........................... tìm hiểu, xử lý thanh toán chế độ bảo hiểm theo quy định.

 

.............., ngày...tháng...năm...

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTCTHSSV


Link Tải Đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể mới nhất:

Tải về máy (273,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)