Tải Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Link Tải Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------


ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường .......

- Ban Giám hiệu trường ..........

- Ban Giám đốc Trung tâm .............

- Phòng Đào tạo - Trường ..........

Tôi tên là:................................................................... Sinh ngày:....................................

Nơi sinh:.....................................................................Sinh viên lớp: ...............................

Ngành:........................................................................Khoa:............................................

Trường ......................................................................Mã số sinh viên: ............................

Hộ khẩu hay trú:...........................................................................................................

Tôi từng tham gia học chương trình Giáo dục Quốc phòng chung cùng lớp của tôi tại ................................................... Khóa..........ngày..........tháng.........năm............

Vừa qua, do.........................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

tôi từng mất chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.

Nay tôi làm đơn này kính xin Quý Cấp cho tôi được cấp lại chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng để cho vào hồ sơ tốt nghiệp.

Trân trọng cám ơn!

Xác nhận của Trường ............

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng phòng Đào tạo

……., ngày ….. tháng ……. năm …….

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)


Link Tải Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)