Tải Đơn xin nghỉ học

Link Tải Đơn xin nghỉ học chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Đơn xin nghỉ học là 1 mẫu đơn hay được sử dụng khi học sinh hay sinh viên đều nên viết và gửi cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn học hay ban chủ nhiệm khoa khi có nhu cầu có ý định nghỉ học bởi vì lý do sức khỏe hay việc riêng nào đó

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ học của học sinh, sinh viên gửi xuất hiện Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên phụ trách khi có nhu cầu cần nghỉ học, kèm theo những văn bản như chứng nhận của nhà thương (nếu bởi vì lý do sức khỏe).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

Hà Nội, ngày ........ tháng ....... năm .......


ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm Khoa …………

- Giáo viên Chủ nhiệm lớp……….

- Giáo viên phụ trách môn học………..

Em tên là: .............................................................. Mã số sinh viên: .....................

Hiện đang học lớp: ................................................ Khóa: .....................................

Hệ huấn luyện: .....................................tại Trường ....................................................

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ khi ......./......../ 20........... đến ......./......./ 20.......

Lý do: ……………………………………………………………………….....................……..

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối cùng môn học.

Em xin chân thành cám ơn!

Ý kiến GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học kèm theo những loại văn bản như chứng nhận của bệnh viên cấp quận, huyện trở lên (nếu nghỉ bởi vì lý do sức khỏe). Đơn chỉ cần giá trị trong ngày sinh viên xin nghỉ học.

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Đơn xin nghỉ học mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)