Tải Đơn xin vào Đảng

Link Tải Đơn xin vào Đảng chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)
Tải về máy (Link dự phòng 4)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:................................................................................................................................................................

Đảng uỷ:............................................................................................................................................................................

Tôi là:............................................... sinh ngày........tháng.........năm

Nơi sinh:............................................................................................................................................................................

Quê quán:..........................................................................................................................................................................

Dân tộc:........................ Tôn giáo....................

Trình độ học vấn:................................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:..................................................................................................................................................................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................................................................

Đơn vị công tác:.................................................................................................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:...........................................................................................................................................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày........tháng.......năm..........tại......................................................................

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày..........tháng............năm........tại chi bộ......................................................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi từng nhận thức được:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi nguyện trung thành cùng lý tưởng và đối tượng cách mạng của Đảng, phấn đấu làm xong tốt thử thách được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

..............., ngày.......tháng.......năm 20..........

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ và tên)


Link Tải Đơn xin vào Đảng mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)
Link dự phòng 4 (Hoạt động)