Tải Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Link Tải Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin công nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương của học sinh, sinh viên đang theo học tại trường Đại học nào đấy theo hệ dài hạn tập trung.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------


ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi:  Ban Giám Hiệu trường …………....................

Tôi tên:................................................................................................................................

Mã số sinh viên:..................................................................................................................

Ngày sinh:...........................................................................................................................

Hộ khẩu hay trú:...........................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):...............................................................................................

Khóa:.................................................................................................................................

Hệ huấn luyện:  dài hạn tập trung (chính qui) tại trường:.......................................................

...........................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này gởi xuất hiện Ban Giám Hiệu Trường ………..........xin công nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:....................................................................................................................................

Lý do công nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

                                                                         ............, ngày …..tháng…..năm 20..........

                                                                                         Người làm đơn
                                                                                    (ký tên, ghi rõ họ tên)

 

  XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…
________________________

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết


Link Tải Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)