Tải Enterprise Manager PassView

Link Tải Enterprise Manager PassView chính thức:


Enterprise Manager PassView - Cấu hình và quản lý SQL Server

Enterprise Manager là tool giúp bạn dễ cấu hình và quản lý SQL Server. Nếu như bạn truy cập SQL Server bằng việc đăng nhập quản trị, và ko chọn “Always prompt for login name and password”, thì mật khẩu và tên sẽ đc lưu trữ trữ trong Registry. Ứng dụng Enterprise Manager PassView khôi phục tài khoản (tên và mật khẩu) tất cả những máy chủ được quản lý trong tool Enterprise Manager nếu chúng đc lưu trữ trữ trên máy của bạn. Ứng dụng giúp bản Enterprise Manager của MS SQL Server 7.0 và MS SQL Server 2000 tuy nhiên cũng có vài có hạn như:
Chỉ hiển thị mật khẩu của user đang đăng nhập, ko hiển thị mật khẩu những user khác.
Mật khẩu SQL Server của bạn chỉ được khôi phục nếu bạn sử dụng tính năng định dạnh, kiểm tra đăng nhập cùng SQL Server, và ko chọn “Always prompt for login name and password”.
Chạy trên tệp độc lập ko cần cài đặt, bạn phải thực thi ‘empv.exe’ và sử dụng.
Tổng hợp


Link Tải Enterprise Manager PassView mới nhất: