Tải Epson GT-15000 Macintosh

Link Tải Epson GT-15000 Macintosh chính thức:


Epson GT-15000 Macintosh

Nên bảo đảm máy scan chưa truy cập đến máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ- Nâng cấp từ bản trước/cài đặt một bản mới
1. Làm theo những bước chỉ bảo cài đặt
2. Nối máy scan xuất hiện máy tính- Gỡ bỏ
Vào phần cài đặt máy scan chọn Uninstall